อยากเมือบ้านเฮาเด้

 มนต์แคน แก่นคูน  ลูกทุ่ง  อีสาน  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากเมือบ้านเฮาเด้ มนต์แคน แก่นคูน

Fm | Fm |D# | Fm |

Fm | Fm |Cm A#m D# | Fm |

เลิกงานยามแลFmง ตะเว็นแดงลับดงตึกสูFmใจลอยอยู่ในเมืองกรุG#ง.. ไปถึCmงทิวทุ่งท้อFmงนา

คึดฮอดแม่พ่Fmอ ซำบายบ่น้อ ยามลูกจากA#mมาฝาเฮือFmน แอ้มตอง มุงหFmญ้าหลับตายังจำฝังใA#m

มาอยู่เมืองไกFmล บ่อุ่นใจคืออยู่บ้านเฮFmหาปลา นาวาน เกี่ยวข้Fmาวผองขึ้นเล้Cmา ลาบขม ต้มFmไก่หนาวหมอกจาง ๆFm ไอดินกลิ่นฟางยังค้างในA#mใจหอมเอFmย หอมกลิ่นข้าวใหG#ม่น้ำตาสิไหD#ล ยามคึดG#ฮอดบ้าน

Fm D# | G# |

คึดฮอดเฮือนD#ชาน ป่านนี้Fmเป็นจั่งใด๋หนFmขอเพิ่นไว้ก่อนเด้อพ่A#mหนี้ ธกสCm. กองทุนหมู่Fmบ้าน

ยังหาบ่ได้G# ค่าแรงจากนาFmย ใช้วัน ต่อวัA#mแต่คงรอD#อีกบ่เนิ่นนาD#น ความฝัFmนคงยืนข้างA#mเรา

ก่อนหลับตานอFmน ขอพรจากรูปแม่Fmพ่อพรุ่งนี้สิไปสู้ต่G#อ เหนื่อยท้Cmอ ลูกสิอFmดเอาฮอดมื้อผ้าป่Fmา ตรุษจีนพุ้นเด้อสิเมือบ้านA#mเฮาพร้อมหน้D#ากันอยู่พาข้าD#มีสุข มีเศร้Cmา เว้าสู่กัFmนฟัง

G# | G# |G# A# | G# Cm |

Fm | Fm |Fm A#m D# | Fm |

* |

Fm | Fm |G# Cm | Fm |คอร์ดเพลง อยากเมือบ้านเฮาเด้ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง อยากเมือบ้านเฮาเด้ มนต์แคน แก่นคูน เลิกงานยามแลง ตะเว็นแดงลับดงตึกสูง ใจลอยอยู่ในเมืองกรุง ไปถึงทิวทุ่งท้องนา คึดฮอดแม่พ่อ ซำบายบ่น้อ ยามลูกจากมา ฝาเฮือน แอ้มตอง มุงหญ้า หลับตายังจำฝังใจ มาอยู่เมืองไกล บ่อุ่นใจคืออยู่บ้านเฮา หาปลา นาวาน เกี่ยวข้าว ผองขึ้นเล้า ลาบขม ต้มไก่ หนาวหมอกจางๆไอดินกลิ่นฟางยังค้างในใจ หอมเอย หอมกลิ่นข้าวใหม่ น้ำตาสิไหล ยามคึดฮอดบ้าน คึดฮอดเฮือนชาน ป่านนี้เป็นจั่งใด๋หนอ ขอเพิ่นไว้ก่อนเด้อพ่อ หนี้ ธกส กองทุนหมู่บ้าน ยังหาบ่ได้ ค่าแรงจากนาย ใช้วัน ต่อวัน แต่คงรออีกบ่เนิ่นนาน ความฝันคงยืนข้างเรา ก่อนหลับตานอน ขอพรจากรูปแม่พ่อ พรุ่งนี้สิไปสู้ต่อ เหนื่อยท้อ ลูกสิอดเอา ฮอดมื้อผ้าป่า ตรุษจีนพุ้นเด้อสิเมือบ้านเฮา พร้อมหน้ากันอยู่พาข้าว มีสุข มีเศร้า เว้าสู่กันฟัง