ปิดการมองเห็น

 วงสเต็ปวัน  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  เศร้า  เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปิดการมองเห็น สเต็ปวัน TMG Record
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศักดิ์สุนาท สุทธิชน (เสือเก้า)เรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

C#m | G#m |F#m B | E |

มีแฟC#mนเหมือนไม่มี ไม่เหมือนคG#mนรักกันแหลงกัF#mนวันละไม่กี่คำB หยับน้อยใEมีแฟC#mนแต่ยังเหงา อยู่ด้วยกัG#mนแต่เหมือนหม้ายใครวัน ๆF#m ไม่เคยสนใจBหน้าที่ของคนEรักกัน

เหมือนฉัC#mนไม่มีตัวตน เป็นแค่เพียG#mงเศษฝุ่นผงเธอมอF#mงไม่เห็น หรือเธอBนั้นหมดรักEฉันใจหนึ่C#mงก็อยากเคลียร์ แต่อีกใจG#mกลัวเธอเสียงดังว่าเรF#mาน่ารำคาญB ไม่อยากกวนใจE

ไม่เคยอยู่F#mในสายตา ทั้งที่ยืนG#mอยู่หน้าเธออยากถามAสักคำ เธอเห็นฉันเป็นอะไรB

โดนปิ(B)ดการมองเห็Eน..เงาหัวจากคนที่ฉันG#mรักอยู่ด้วยกัAนแต่เหมือนฉันเป็นBแค่ลมล่องลอยEไปคนตรงBหน้าไม่เห็Eน ไม่สG#mน ไม่โดนใC#mบอกมาเลAยว่าหมดรัBก บอกมาเลG#mยอยากมีใหC#mม่หมดรัAกก็แค่แยกย้าBย แค่เลิกกัE

A B |
C#m | G#m |F#m B | E |
A B | G#m C#m |A B | E |

* | ** | ** |

หมดรัF#mกก็แค่แยกย้าBย แค่เลิก.. Eกัน..คอร์ดเพลง ปิดการมองเห็น สเต็ปวัน TMG Record

เนื้อเพลง ปิดการมองเห็น สเต็ปวัน TMG Record มีแฟนเหมือนไม่มี ไม่เหมือนคนรักกัน แหลงกันวันละไม่กี่คำ หยับน้อยใจ มีแฟนแต่ยังเหงา อยู่ด้วยกันแต่เหมือนหม้ายใคร วันๆไม่เคยสนใจหน้าที่ของคนรักกัน เหมือนฉันไม่มีตัวตน เป็นแค่เพียงเศษฝุ่นผง เธอมองไม่เห็น หรือเธอนั้นหมดรักฉัน ใจหนึ่งก็อยากเคลียร์ แต่อีกใจกลัวเธอเสียงดัง ว่าเราน่ารำคาญ ไม่อยากกวนใจ ไม่เคยอยู่ในสายตา ทั้งที่ยืนอยู่หน้าเธอ อยากถามสักคำ เธอเห็นฉันเป็นอะไร โดนปิดการมองเห็น เงาหัวจากคนที่ฉันรัก อยู่ด้วยกันแต่เหมือนฉันเป็นแค่ลมล่องลอยไป คนตรงหน้าไม่เห็น ไม่สน ไม่โดนใจ บอกมาเลยว่าหมดรัก บอกมาเลยอยากมีใหม่ หมดรักก็แค่แยกย้าย แค่เลิกกัน หมดรักก็แค่แยกย้าย แค่เลิก กัน