เธอหายไปในเดือนเมษา

 มนัสวีร์  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

F | F |A# | A# |
F | F |A# | A# |

นั่งมองพระจันFทร์ดวงเดิมแต่เธอคนเดิA#มไม่อยู่แล้วมีเพียงเพลFงที่เราเคยฟังร่วมกันและมีแต่ฉัA#นที่ฟังมันเพียงลำพัง

ในตอนนี้F.. ในคืนนี้A#..ในตอนนี้F.. ในคืนนี้A#..

เธอหาDmยไป.. ในเดือนเมษCา..แล้วเธอก็ไม่กลับA#มาเธอปล่อยให้ฉันรFเธอหาDmยไป.. เดือนธันวายังเหงาใจCอยู่..เธออาจจะไม่รู้A#..มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงFเธอ

F | F |A# | A# |
F | F |A# | A# |

เมื่อมองดูรูปFใบเดิมแต่เธอคนเดิA#มไม่อยู่แล้วมีเพียงภาFพที่เราเคยฝันร่วมกันและมีแต่ฉัA#นที่เดินมาเพียงลำพัง

* | ** |

F | F |A# | A# |
F | F |A# | A# |

นั่งมองพระจันFทร์ดวงเดิมแต่เธอคนเดิA#มไม่อยู่แล้วนั่งมองพระจันFทร์ดวงเดิมแต่เธอคนเดิA#มไม่อยู่แล้ว

Fmaj7 |คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

เนื้อเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์ นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว มีเพียงเพลงที่เราเคยฟังร่วมกัน และมีแต่ฉันที่ฟังมันเพียงลำพัง ในตอนนี้ ในคืนนี้ ในตอนนี้ ในคืนนี้ เธอหายไปในเดือนเมษา แล้วเธอก็ไม่กลับมา เธอปล่อยให้ฉันรอ เธอหายไป เดือนธันวายังเหงาใจอยู่ เธออาจจะไม่รู้ มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงเธอ เมื่อมองดูรูปใบเดิม แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว มีเพียงภาพที่เราเคยฝันร่วมกัน และมีแต่ฉันที่เดินมาเพียงลำพัง นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว