หุบปาก

  ก้อง ห้วยไร่   ฐา ขนิษ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หุบปาก ฐา ขนิษ ft. ก้อง ห้วยไร่
ติดต่องานแสดง: 0633685666

C | F |C | G |

คำบอกลาCที่ดีที่สุEmด คือไม่ต้องพูAmดอะไรไม่ต้องแหลงFไอ้ไหรแล้วเดิGนจากไปอย่างช้าC ๆไม่ต้องหัFนหลังหลบมาไม่ต้องทำเหมือEmนฉันมีค่าถ้าจะไปFก็ไปเถิดหGนาไม่ต้องมาทำFเป็นบีบน้ำตGา สุดท้ายเธอก็Cทิ้งกัน

C Em | Am Em |F Em | F G | G |

 C  ทำไมต้องพูดให้มากมาEm   จะทิ้งกันAmใช่ไหม ทำไมไม่แหลEmงตรง ๆ C  เมื่อเธอเจอคนที่พร้อม ที่เหมาEmะสม..   กับเธFอ.. มากกว่าฉัGน..

ทุกเรื่องราFวฉันพอเข้าใจว่าเธอคงทEmนต่อไม่ไหวเธอจะมFาบอกลาใช่ไหม ฟังฉันก่อG

** |

ฉันรู้Amฉันเข้าใจ..ทุกการกระทำEmของเธอเธAmอมีสิทธิ์เลือก..สิ่งที่ดีEmที่สุดให้ตัวเองปล่อยให้ฉัFนไว้ตรงนี้ ไปดีเถิดหนEmาคนดีเรื่องราFวจบลงแค่นี้ พอแล้Gว..

ถ้าหนัAmงทุกเรื่องมีตอนจEmรักเรFาคงเดินมาถึงฉากสุดท้Gาย..

C Em | Am Em |F Em | F G |
C Em | Am Em |F Em | F G |

** |

ถ้าเธอจะไปFก็ไปเถิดหนGา..ไม่ต้องมาทำFเป็นบีบน้ำตGา..มันถึงเวลา..ที่เราต้องแยกกันC..คอร์ดเพลง หุบปาก ฐา ขนิษ ft. ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง หุบปาก ฐา ขนิษ (เบล ขนิษฐา) ft. ก้อง ห้วยไร่ คำบอกลาที่ดีที่สุด คือไม่ต้องพูดอะไร ไม่ต้องแหลงไอ้ไหรแล้วเดินจากไปอย่างช้าๆไม่ต้องหันหลังหลบมา ไม่ต้องทำเหมือนฉันมีค่า ถ้าจะไปก็ไปเถิดหนา ไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตา สุดท้ายเธอก็ทิ้งกัน ทำไมต้องพูดให้มากมาย จะทิ้งกันใช่ไหม ทำไมไม่แหลงตรงๆเมื่อเธอเจอคนที่พร้อม ที่เหมาะสม กับเธอ มากกว่าฉัน ทุกเรื่องราวฉันพอเข้าใจ ว่าเธอคงทนต่อไม่ไหว เธอจะมาบอกลาใช่ไหม ฟังฉันก่อน ฉันรู้ฉันเข้าใจ ทุกการกระทำของเธอ เธอมีสิทธิ์เลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ปล่อยให้ฉันไว้ตรงนี้ ไปดีเถิดหนาคนดี เรื่องราวจบลงแค่นี้ พอแล้ว ถ้าหนังทุกเรื่องมีตอนจบ รักเราคงเดินมาถึงฉากสุดท้าย ถ้าเธอจะไปก็ไปเถิดหนา ไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตา มันถึงเวลา ที่เราต้องแยกกัน