นางฟ้ายังอาย

 คาราบาว  ลูกทุ่ง  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้ายังอาย แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลธี ธารทองเรียบเรียง: ชลธี ธารทอง

Fm | Fm |A# | A# |A#m | Fm |

Fm | G# |G# Cm | Fm | Fm |

โอ้..ยอดกัลA#mยา..เจ้าเกิดมD#าจากไหA#mจึงผุดผาD#ดบาดใA#mจ งามยิ่งกว่D#านางใดA#mทั่วไปA#7ในผืนG#โลกา

หรือเจ้าหนีเมืองอินG#ทร์ ไม่ถวิลไยดีG#หลบลี้หนีเทวดG#แล้วมาหลงเพลิFmนเดินอยู่ในโลกG#มนุษย์เลยนอนผวG#า นึกว่านางฟ้าลงมาให้Fmชม

C# D#าม..  ล้ำเหนือG#คำอ้างปาก คอ คิ้ว คาG#ง ตา หู แลดูเหมาะG#สมอกตึงผึ่งผาA#mย ยั่วให้ชาCmยหมายFmชมบัวตูมเต่งตึA#mง เหมือนมีใครคลึA#7งให้สองเต้าG#กลมยามไหวสะเทืG#อนสะท้านทั้งกายใจหายทุกครG#ทำไมถึงงามหนักหนG#า นางฟ้าC#ยังไม่กล้าG#ข่มสร้างบุญอันใFmด ถึงได้เกิดมาน่าชG#เพียงแม้แต่ปลายเส้นผG#ถ้าได้ชCmมคงนับว่าFmบุญ

A#m | A#m D# | A#m |
A#m D# | A#m |A#7 | G# | G# |

G# | G# |G# | Fm |
G# | G# |Fm | Fm |

* | ** |

Fm | G# |G# Cm | Fm | Fm |คอร์ดเพลง นางฟ้ายังอาย แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง นางฟ้ายังอาย แอ๊ด คาราบาว โอ้ ยอดกัลยา เจ้าเกิดมาจากไหน จึงผุดผาดบาดใจ งามยิ่งกว่านางใด ทั่วไปในผืนโลกา หรือเจ้าหนีเมืองอินทร์ ไม่ถวิลไยดี หลบลี้หนีเทวดา แล้วมาหลงเพลินเดินอยู่ในโลกา มนุษย์เลยนอนผวา นึกว่านางฟ้าลงมาให้ชม งาม ล้ำเหนือคำอ้าง ปาก คอ คิ้ว คาง ตา หู แลดูเหมาะสม อกตึงผึ่งผาย ยั่วให้ชายหมายชม บัวตูมเต่งตึง เหมือนมีใครคลึงให้สองเต้ากลม ยามไหวสะเทือนสะท้านทั้งกายใจหายทุกครา ทำไมถึงงามหนักหนา นางฟ้ายังไม่กล้าข่ม สร้างบุญอันใด ถึงได้เกิดมาน่าชม เพียงแม้แต่ปลายเส้นผม ถ้าได้ชมคงนับว่าบุญ