กระท่อมกัญชา

 มาลีฮวนน่า  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กระท่อมกัญชา มาลีฮวนน่า

G | G Em | Am |Em | D |
G Em | Am |En | D | G D |

แดGนนี้มีEmต้นกัญชAmา.. ปกคลุDมแน่นหนEmใบกัญชDาป่านนี้สะพรั่GเวียงวังทอAmง..ก็รอDงกระท่อมพัง ๆAmดีกว่EmาเวียงราชวัGง ไม่หวังจะแรมไกD

มอGงเห็นไEmฟไหม้บ้องกัญชAmช่างชวDนสุขEmา เป็นเพลงพDา กล่อมขวัญเราใGห้ฟังเพลินดีAm ดังปี่DพระอภัAmย มือป้อEmงจากบ้องคู่ใจGจะเป็นหรือตาDย ไม่ห่วงกังวEm

เวียEงวังทองหรือจะมาสู้Am..กระท่อมฉันอยู่Bm พธูไม่หวังสักคGมีกัญชAmา..สุขกว่Dามีคู่กมAmถึงหาEmกฉันจAmน ก็ยังสุขล้นA7ไม่หวังใดB7ปอง

มอGงเห็นไฟEmไหม้บ้องเป็นควัAmดังหนึ่DงเมฆสวรEmรค์มีตะเกียDงดังเหมือนจันทร์Gส่องยามจะนอAmน ก่ายกอDดประคอAmมีคู่Emสุดรักคือบ้อGชวนให้ฉันปอDง คือบ้องกัญEmชา

G Em | Am D |Em D | G |
Am D | Am D |G D | Em |

* | ** |

Am | G |Am | G |
Am | Em |D | Em |คอร์ดเพลง กระท่อมกัญชา มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง กระท่อมกัญชา มาลีฮวนน่า แดนนี้มีต้นกัญชา ปกคลุมแน่นหนา ใบกัญชาป่านนี้สะพรั่ง เวียงวังทอง ก็รองกระท่อมพังๆดีกว่าเวียงราชวัง ไม่หวังจะแรมไกล มองเห็นไฟไหม้บ้องกัญชา ช่างชวนสุขา เป็นเพลงพา กล่อมขวัญเราให้ ฟังเพลินดี ดังปี่พระอภัย มือป้องจากบ้องคู่ใจ จะเป็นหรือตาย ไม่ห่วงกังวล เวียงวังทองหรือจะมาสู้ กระท่อมฉันอยู่ พธูไม่หวังสักคน มีกัญชา สุขกว่ามีคู่กมล ถึงหากฉันจน ก็ยังสุขล้นไม่หวังใดปอง มองเห็นไฟไหม้บ้องเป็นควัน ดังหนึ่งเมฆสวรรค์ มีตะเกียงดังเหมือนจันทร์ส่อง ยามจะนอน ก่ายกอดประคอง มีคู่สุดรักคือบ้อง ชวนให้ฉันปอง คือบ้องกัญชา