แพ้ความอ่อนแอ

  เอฟ วรัญญู   FIN   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แพ้ความอ่อนแอ FIN เอฟ วรัญญู วงฟิน
เนื้อร้อง: กฤษณะ ปานดอนลาน, กระเส่าคิงส์ทำนอง: จักริน จูประเสริฐติดต่องานแสดง: 0901760579

D# | D# |Cm | Cm |G# | G# |A# | A# |

ไปอยู่ตรงนั้D#นเธอเป็นอย่างไร..และวันนี้Cmเธอทำอะไร..อยากจะเห็นG#ว่าเธอมีความสุขจะได้รู้ว่าฉันนั้นทำถูก ที่ปล่อยมือA#ของเธอ..

ไปอยู่กับเขD#ามันดีใช่ไหม..แหละนิสัCmยเขาเป็นยังไง..ต่างจากฉันG#เหลือเกินทุกอย่างรู้ว่ามันไม่เคยสว่าง ทางที่เธอA#แยกไป..

ก็เพรCmาะฉันนั้นยังฝังGmอยู่จมG#ในวันเก่า ๆ ของหัวD#ใจสมองCmฉันแม้เจียนจะใกล้Gmตายก็ยังG#คงเตือนว่าอย่าห่วงเธA#อ..

แต่กลับเป็นใจฉัD#น.. เอCmง..ที่มันGmไม่ยอมจะปล่อยG#มือกลับเป็นใจฉัD#น.. เอCmง..ใจGmไม่ยอมจะปล่อยG#เธอ(ให้หลุดลอยไป)

D# | D# |

ตัดพ้อD#ตัวเองเสมอ..กับเรื่อCmงเดิม ๆ อย่างนั้น..ที่ผ่านมาแล้G#วฉันคือความสุขไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ความสุขเก่าอันเดิมA#ของเธอ..

* | ** |

แต่กลับเป็นใจฉัD#น.. เอCmง..ที่มันGmไม่ยอมจะปล่อยG#มือกลับเป็นใจฉัD#น.. เอCmง..พ่ายแพ้Gmให้ความอ่อนแอ ไม่อดG#ทนแหละนี่คือคFmน..

เหตุผGmลไม่มีในใจฉันหCmรอกอิจฉA#าเกินไปจนลืมที่บFmอก..ว่าเธอกับฉันGmมันคนละทางห่วงกับหึงG#มันเส้นบาง ๆบาง ๆ เท่านั้G#น.. บาง ๆ เท่านั้A#น..

Fm | Gm |Cm | A# |
G# | Fm |Gm | G# | G# |A# | A# |

** | ** |

ฉัD#น.. เอCmง..Gmนที่มันทำร้ายG#เธอ ให้หลุดลอยไป..หัD#ว.. ใจCm..พอGmสักทีวันนี้G#เธอ ให้หลุดลอยไD#ป..คอร์ดเพลง แพ้ความอ่อนแอ FIN เอฟ วรัญญู วงฟิน

เนื้อเพลง แพ้ความอ่อนแอ FIN เอฟ วรัญญู วงฟิน ไปอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร และวันนี้เธอทำอะไร อยากจะเห็นว่าเธอมีความสุข จะได้รู้ว่าฉันนั้นทำถูก ที่ปล่อยมือของเธอ ไปอยู่กับเขามันดีใช่ไหม แหละนิสัยเขาเป็นยังไง ต่างจากฉันเหลือเกินทุกอย่าง รู้ว่ามันไม่เคยสว่าง ทางที่เธอแยกไป ก็เพราะฉันนั้นยังฝังอยู่ จมในวันเก่าๆของหัวใจ สมองฉันแม้เจียนจะใกล้ตาย ก็ยังคงเตือนว่าอย่าห่วงเธอ แต่กลับเป็นใจฉัน เอง ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ กลับเป็นใจฉัน เอง ใจไม่ยอมจะปล่อยเธอ(ให้หลุดลอยไป) ตัดพ้อตัวเองเสมอ กับเรื่องเดิมๆอย่างนั้น ที่ผ่านมาแล้วฉันคือความสุข ไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ความสุขเก่าอันเดิมของเธอ แต่กลับเป็นใจฉัน เอง ที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือ กลับเป็นใจฉัน เอง พ่ายแพ้ให้ความอ่อนแอ ไม่อดทน แหละนี่คือคน เหตุผลไม่มีในใจฉันหรอก อิจฉาเกินไปจนลืมที่บอก ว่าเธอกับฉันมันคนละทาง ห่วงกับหึงมันเส้นบางๆบางๆเท่านั้น บางๆเท่านั้น ฉัน เอง คนที่มันทำร้ายเธอ ให้หลุดลอยไป หัว ใจ พอสักทีวันนี้เธอ ให้หลุดลอยไป