กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม

  The Richman Toy   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy เดอะริชแมนทอย
สังกัดค่าย: Smallroom (สมอลล์รูม)ติดต่องานแสดง: 0832600666, 08709924410814480781, 0629956446

Em | Bm |Em | Bm |

C | Bm |Em | G |
C | Bm |Em | G | C |

เกิดในครอบครัGวระดับปานกลางแต่ชีวิตมัEmนดันอยู่ในกรุงเมื่อความรักได้บังเกิAmด มันก็เลยต้องทำDทุกอย่Gาง..

เก็บเงินทั้งเดือGนมาผ่อนคอนโดกว่าจะได้โEmทรศัพท์ไอโฟนดูหนังที่ซีนีเพล็Amกซ์เดินเล่นกันที่เซ็DนทรัลเวิG | G7ลด์

 C  หรือว่าควาDมรักยิ่งใหญ่กว่GาเงินใD/F#นกระเป๋Em   ไม่เคยคิดเลยว่าดอAmก..   เบี้ยบาDนในธนาคารเท่าไG | Dm G7ร.. C  ถ้าเงิDนไม่มีสักบาGท จะแต่D/F#งกันไหEm   กับรักที่ทรหAmดเกินไปD กับคน ๆ หนึ่ง

C | D |C | D |

ตกเย็นต้องไปGที่ผับไฮโซขับไปด้วยรEmถญี่ปุ่นคันโตก่อนนอนต้องมีเมสเสAmจ..พิมพ์บอกเธอว่านอDนฝันดีG..

อยากไปเหลือเกิGนรีสอร์ทดี ๆได้ตั๋วเครื่องบิEmนมาอย่างฟรี ๆอยากมีทีวีรุ่นใหAmม่ตรงเข้าไปที่พาDวเวอร์บG | G7าย..

 C  หรือว่าควาDมรักยิ่งใหญ่กว่GาเงินใD/F#นกระเป๋Em   ไม่เคยคิดเลยว่าดอAmก..   เบี้ยบาDนในธนาคารเท่าไG | Dm G7ร.. C  ถ้าเงิDนไม่มีสักบาGท จะแต่D/F#งกันไหEm   กับรักที่ทรหAmดเกินไปD   โหAmดเกินไปD..  ของคน ๆ หนึ่ง

G | D/F# |Em | D |Am | D |G | G7 |

ก็มันรักจริGงมาจากดวงใจไม่เคยสนใEmจลำบากยังไงก็เลยต้องมาพิสูAmจน์ ไม่ว่าจะเป็นเงิDนเท่าไG | G7ร..

 C  หรือว่าควาDมรักยิ่งใหญ่กว่GาเงินใD/F#นกระเป๋Em   ไม่เคยคิดเลยว่าดอAmก..   เบี้ยบาDนในธนาคารเท่าไG | Dm G7ร.. C  ถ้าเงิDนไม่มีสักบาGท จะแต่D/F#งกันไหEm   กับรักที่ทรหAmดเกินไปD..   โหAmดเกินไปD..   กัAmบหัวใจD..ของคน ๆ หนึ่ง

G | D/F# |Em | D |Am | D |G | G7 |

G | D/F# |Em | D |
Am | D |Am | D |Am | D |G |คอร์ดเพลง กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy เดอะริชแมนทอย

เนื้อเพลง กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy เดอะริชแมนทอย เกิดในครอบครัวระดับปานกลาง แต่ชีวิตมันดันอยู่ในกรุง เมื่อความรักได้บังเกิด มันก็เลยต้องทำทุกอย่าง เก็บเงินทั้งเดือนมาผ่อนคอนโด กว่าจะได้โทรศัพท์ไอโฟน ดูหนังที่ซีนีเพล็กซ์ เดินเล่นกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ หรือว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋า ไม่เคยคิดเลยว่าดอก เบี้ยบานในธนาคารเท่าไร ถ้าเงินไม่มีสักบาท จะแต่งกันไหม กับรักที่ทรหดเกินไป กับคนๆหนึ่ง ตกเย็นต้องไปที่ผับไฮโซ ขับไปด้วยรถญี่ปุ่นคันโต ก่อนนอนต้องมีเมสเสจ พิมพ์บอกเธอว่านอนฝันดี อยากไปเหลือเกินรีสอร์ทดีๆได้ตั๋วเครื่องบินมาอย่างฟรีๆอยากมีทีวีรุ่นใหม่ ตรงเข้าไปที่พาวเวอร์บาย หรือว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋า ไม่เคยคิดเลยว่าดอก เบี้ยบานในธนาคารเท่าไร ถ้าเงินไม่มีสักบาท จะแต่งกันไหม กับรักที่ทรหดเกินไป โหดเกินไป ของคนๆหนึ่ง ก็มันรักจริงมาจากดวงใจ ไม่เคยสนใจลำบากยังไง ก็เลยต้องมาพิสูจน์ ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไร หรือว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋า ไม่เคยคิดเลยว่าดอก เบี้ยบานในธนาคารเท่าไร ถ้าเงินไม่มีสักบาท จะแต่งกันไหม กับรักที่ทรหดเกินไป โหดเกินไป กับหัวใจ ของคนๆหนึ่ง