นกกระจาบ

  เก่ง สยาม   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นกกระจาบ เก่ง สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทักษ์ดนัย แสงรสเรียบเรียง: วิทย์เด็กบ้านนอกสังกัดค่าย: NAIPHOL RECORD

C | Em |F | G |

ตั้งแต่กี้Cเคยฟังนิทานเก่าบอกเล่Emาความฮักของใจนกเข้าใจผิFดว่าคู่ฮักโกหกนอกอGก ปกปิด ติดรังใหม่

จบชีวิCตบ่ได้ฮู้ความจริง บินดิ่Emงทิ้งร่างลงกองไฟต้องจบสิ้Fนย้อนว่าบ่เชื่อใจบ่ใคร่ครวGญทบทวนด่วนตัดสิน

คือจั่Fง.. เจ้าถิ่มGอ้ายไปต้องเสียใEmจหัวสักปักจมAmดินใจของเจ้Fาบ่แกร่งคือจั่งหินปักใจเชื่Gอคำบ่แม่นง่าย ๆ ..

แค่ได้ยินCคำเว้าเขาลือกันว่าอ้ายนั้Emนคิดฮักนอกใจมันเป็นหยัFงเกิดขึ้นได้จังใด๋บ่ค้นเหตุGต้นสายปลายมาฮักให้เจ้Cาบ่เคยลดน้อยลงซื่อตรEmงมั่นคงเด้อแก้วตาคำบ่จริงFเจ้าก็ยังนำพาเป็นปัญหGาหมางใจให้ร้างลา

จักแม่Fน.. อ้ายผิดGหยังหลายทั้งเหยียบใEmจทำลายฮักหักสัญAmญาบ่ให้Fโอกาสเวลา..ได้Gอธิบาย

คือนกFกระจาบกลับฮังGบ่เห็นคู่โฉมตรูEmเจ้าไปลี้อยู่แจAmใด๋ใจสิขาFดคิดฮอดเจ้าสิบ้าGตายฮู้บ่คCนดี..สามมื้อจาFกนารี กลายGเป็นอื่นเจ็บทุกคืEmน ขื่นขม ช้ำตรมAmบ่ส่างเซาฮักของอ้าFยกลายเป็นเรื่องเศร้Gเว้ายามใด๋กะมีน้ำCตา.. (โอG)

* | ** | *** |

ทั้งที่เจ้Fาบ่ฮู้ความGจริง แต่เจ้Emากะถิ่มกันไAmเจ็บบ่จFบกะยังอยู่หายใจG สิเฮ็ดจั่งใด๋Cดี.. โอ้Gย..

F G | Em Am |F G | C | G |

*** |

เจ็บบ่จFบกะยังอยู่หายใจGเว้ายามใด๋Fกะมีน้ำGตา..สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี..

C | Em |F | G |C |คอร์ดเพลง นกกระจาบ เก่ง สยาม

เนื้อเพลง นกกระจาบ เก่ง สยาม ตั้งแต่กี้เคยฟังนิทานเก่า บอกเล่าความฮักของใจนก เข้าใจผิดว่าคู่ฮักโกหก นอกอก ปกปิด ติดรังใหม่ จบชีวิตบ่ได้ฮู้ความจริง บินดิ่งทิ้งร่างลงกองไฟ ต้องจบสิ้นย้อนว่าบ่เชื่อใจ บ่ใคร่ครวญทบทวนด่วนตัดสิน คือจั่ง เจ้าถิ่มอ้ายไป ต้องเสียใจหัวสักปักจมดิน ใจของเจ้าบ่แกร่งคือจั่งหิน ปักใจเชื่อคำบ่แม่นง่ายๆ แค่ได้ยินคำเว้าเขาลือกัน ว่าอ้ายนั้นคิดฮักนอกใจ มันเป็นหยังเกิดขึ้นได้จังใด๋ บ่ค้นเหตุต้นสายปลายมา ฮักให้เจ้าบ่เคยลดน้อยลง ซื่อตรงมั่นคงเด้อแก้วตา คำบ่จริงเจ้าก็ยังนำพา เป็นปัญหาหมางใจให้ร้างลา จักแม่น อ้ายผิดหยังหลาย ทั้งเหยียบใจทำลายฮักหักสัญญา บ่ให้โอกาสเวลา ได้อธิบาย คือนกกระจาบกลับฮังบ่เห็นคู่ โฉมตรูเจ้าไปลี้อยู่แจใด๋ ใจสิขาดคิดฮอดเจ้าสิบ้าตาย ฮู้บ่คนดี สามมื้อจากนารี กลายเป็นอื่น เจ็บทุกคืน ขื่นขม ช้ำตรมบ่ส่างเซา ฮักของอ้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า เว้ายามใด๋กะมีน้ำตา โอ ทั้งที่เจ้าบ่ฮู้ความจริง แต่เจ้ากะถิ่มกันไป เจ็บบ่จบกะยังอยู่หายใจ สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี โอ้ย เจ็บบ่จบกะยังอยู่หายใจ เว้ายามใด๋กะมีน้ำตา สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี