คืนจันทร์ที่เชียงคาน

  กระต่าย พรรณนิภา   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คืนจันทร์ที่เชียงคาน กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จักรี อบมาโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Gm F | D# |Cm | Dm |

Gm F | Gm |D# Dm | Gm | Gm |

เชียงคาGmน..คืนนั้Fนพระจันทร์แจ่มฟ้Gmเคยนั่งสบตD#า.. เคียงอ้าFยใกล้ริมฝั่งA#โขงเกี่ยวก้อยสัญญGmา.. ว่าG7จะ รักกันมั่นคCmเงาจันC7ทร์สะท้อนน้ำโขA#เปรียบเหมือนพยานรักFเรา

ผ่านหลายเดือนGmเหงารักเรCาเหมือนแปรเปลี่ยนผัGmเพราะความห่างD#กัน ฮักจึFงบ่หวาน หรือเปล่A#หรืออ้ายมีใคGmร.. ซ้อนเร้G7นใต้คำว่าเราCmจึงปล่อยให้สาD#ว..เหี่ยวเฉFา บ่หวนA#คืนมา

Gm F | D# Dm |Cm F | Gm |

ถนนคนเดิGmน แต่เหมือนน้องเดิFนคนเดีA#ยวใจแสนเปลี่Gmยว เมื่อบ่มีFอ้ายจ๋Dmแนมเห็นเมี่ยงคำGm ดั่งคำสัญญFข้าวจี่ฮ้อน Gmๆ อ้ายเคยป้อนแก้วตCmเศร้าอุรFา ท่ามกลางผู้คนมากDmมาย

เชียงคาGmน.. คืนนี้Fพระจันทร์แจ่มฟ้Gmน้องมD#า..ริมโขFง รำพึงถึงอ้าA#วานสายลมบGmอก กระซิG7บข้างหัวCmใจชายว่ามีC7คนคอยห่วงใยD#คอยอ้าFย..หวนA#คืนเชียงคาน

F Dm | Gm |D# | Dm |
F | Gm |Cm Dm | Gm |

* | ** |

ว่ามีGmคนรอมานาCmน อยู่ที่เชียงคาFคอยอ้ายเคียงข้าง

Gm F | Gm |D# Dm | Gm | Gm |คอร์ดเพลง คืนจันทร์ที่เชียงคาน กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง คืนจันทร์ที่เชียงคาน กระต่าย พรรณนิภา เชียงคาน คืนนั้นพระจันทร์แจ่มฟ้า เคยนั่งสบตา เคียงอ้ายใกล้ริมฝั่งโขง เกี่ยวก้อยสัญญา ว่าจะ รักกันมั่นคง เงาจันทร์สะท้อนน้ำโขง เปรียบเหมือนพยานรักเรา ผ่านหลายเดือนเหงา รักเราเหมือนแปรเปลี่ยนผัน เพราะความห่างกัน ฮักจึงบ่หวาน หรือเปล่า หรืออ้ายมีใคร ซ้อนเร้นใต้คำว่าเรา จึงปล่อยให้สาว เหี่ยวเฉา บ่หวนคืนมา ถนนคนเดิน แต่เหมือนน้องเดินคนเดียว ใจแสนเปลี่ยว เมื่อบ่มีอ้ายจ๋า แนมเห็นเมี่ยงคำ ดั่งคำสัญญา ข้าวจี่ฮ้อนๆอ้ายเคยป้อนแก้วตา เศร้าอุรา ท่ามกลางผู้คนมากมาย เชียงคาน คืนนี้พระจันทร์แจ่มฟ้า น้องมา ริมโขง รำพึงถึงอ้าย วานสายลมบอก กระซิบข้างหัวใจชาย ว่ามีคนคอยห่วงใย คอยอ้าย หวนคืนเชียงคาน ว่ามีคนรอมานาน อยู่ที่เชียงคาน คอยอ้ายเคียงข้าง