ຄ່ຳຄືນນີ້ (ค่ำคืนนี้)

  เท่ห์ จำปาสัก   สตริง   ลาว   คิดถึง   อินเลิฟ   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ค่ำคืนนี้ เท่ห์ จำปาสัก Thay CPS
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ่าวจ๋อง บ้านนาเรียบเรียง: Moojet Audioดนตรี: Airnoy Banna

A E/G# | F#m E |
D C#m | Bm E |

 A  ในค่ำคืนนี้E/G#มีแสงจันทร์แวววาF#m   แนมเบิ่งดาEวอยู่เทิงฟ้D   เฮ็ดให้ใจC#mของผู้ข้Bmา.. คิดฮอEดผู้สาว

 A  คิดฮอดตอE/G#นที่เคยได้เคาท์ดาF#mวน์   ในคืนที่หนEาวมีเจ้าคอยกอดDไว้ ให้อุ่นC#mใจ.. Bm  ในค่ำคืนนั้E

 D  เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา C#m  แต่ใจข่อยยังศรัทธา   ยังฮักเจ้Bmาคือเก่าเท่าฟ้Dา บ่เปลี่ยนแปEลง

ในคืนที่ดาวเต็มฟ้Aา ใจ..ข่อยยังปารถนE/G#าเพียง..เจ้าคนเดียวนั้นมF#mาสบตา ให้ดวงดาราจันทรDา..อยู่ฟ้าEช่วยเป็นพAยานข่อยนี้เพียงฮักเจ้าตลอE/G#ดกาลสิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เนิ่F#mนนาน.. D(จนชีพสังขาEรสิพานมลา(A)ย)

A E/G# | F#m E |
D C#m | Bm E |

 A  คิคฮอดเจ้าหลาE/G#ยยามสายลมแว่วมF#m   ฝากลมหนาEวให้พัดไปบอกว่Dา..   อากาศหนC#mาวแล้วหนBmา ให้ฟ้าEวมากอด

 A  ให้ดาวนี้E/G#นำทางเจ้าไปF#m   ยามหลับไหEลให้ใจเจ้าคิดDฮอดคนที่C#mกอด.. Bm  ในค่ำคืนนั้E

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ค่ำคืนนี้ เท่ห์ จำปาสัก Thay CPS

เนื้อเพลง ค่ำคืนนี้ เท่ห์ จำปาสัก Thay CPS ในค่ำคืนนี้มีแสงจันทร์แวววาว แนมเบิ่งดาวอยู่เทิงฟ้า เฮ็ดให้ใจของผู้ข้า คิดฮอดผู้สาว คิดฮอดตอนที่เคยได้เคาท์ดาวน์ ในคืนที่หนาวมีเจ้าคอยกอดไว้ ให้อุ่นใจ ในค่ำคืนนั้น เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา แต่ใจข่อยยังศรัทธา ยังฮักเจ้าคือเก่าเท่าฟ้า บ่เปลี่ยนแปลง ในคืนที่ดาวเต็มฟ้า ใจ ข่อยยังปารถนาเพียง เจ้าคนเดียวนั้นมาสบตา ให้ดวงดารา จันทรา อยู่ฟ้าช่วยเป็นพยาน ข่อยนี้เพียงฮักเจ้าตลอดกาล สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เนิ่นนาน (จนชีพสังขารสิพานมลาย) คิคฮอดเจ้าหลายยามสายลมแว่วมา ฝากลมหนาวให้พัดไปบอกว่า อากาศหนาวแล้วหนา ให้ฟ้าวมากอด ให้ดาวนี้นำทางเจ้าไป ยามหลับไหลให้ใจเจ้าคิดฮอดคนที่กอด ในค่ำคืนนั้น