ปี่ลำข้าว

  เวียง นฤมล   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปี่ลำข้าว เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm | A# |F | Gm |
A# | F |Dm | Gm |

เดือGmนสิบเอ็ดหัวลมต้อGmฮอดเดือนสิบสอA#งหัวลมอ่วCยพัดคืGmเสีGmยงลมพัดใบข้าGmคิดฮอดแต่อ้าA#ย บ่หลับบ่นอนหลายคืF

ได้ข่าFวว่าคนไกลใจท้Gmอิแม่ อิพ่A#อ..จ่มหาทุกเช้ายามตื่Gmผู้คนพลัดถิ่Gmนเขากลับมาบ้านกันวึ่น ๆA#ลมหนาวหวนคืFนแล้วอ้ายยังบ่ซอดมGmลมหนาวหวนคืFนแล้วอ้ายยังบ่ซอGmดมา..

กรุงเทพD#ฯ ตอนนี้เขาว่FาลำบากGmแฮงผู้คนขายแรCง ตกงานกันหลายพันGmหมื่นไปหม่องใด๋A# กะได้ยินเสียงสะอื้Gmเบิ่งข่าวแล้วใจหาCmย กะได้แต่คอย คอDmยถ่า

คืนมาตั้งหลัFก มาพักใจอยู่บ้านเฮาบ่Gmมาเกี่ยวข้าวดCอ มาอยู่บ้านเฮาพร้อมGmหน้าเสียงปี่ลำข้าA#วสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมCmสวรรค์ลืมตFา..เด้อจั่งไปหาสู้ใหGmม่

ให้สวรรค์ลืมตFา..เด้อจังไปหาสู้Gmใหม่..

เดืGmอนสิบเอ็ดหัวลมต้อGmฮอดเดือนสิบสอG#งหัวลมอ่วCยแล้วGmใจหายบ่เห็นคนไกGmล..ส่งข่าวคืนถิ่Gmจั๊กอยู่ จั๊กกิA#นจังใด๋น้อส่างเป็นFไปอย่ากลับคืนคอGmน..เมื่อตอนที่มันสFายสิ่งที่พ่อแม่อยากได้Dmคืออ้ายเด้Gmอ บ่แม่นเงินทอง

Gm | Gm |A# | F |
Gm | A# |F | Gm | Gm |

กรุงเทพD#ฯ ตอนนี้เขาว่FาลำบากแGmฮงผู้คนขายแรCง ตกงานเป็นพันเป็นหมื่Gmไปหม่องใด๋A# กะได้ยินเสียงสะอื้Gmเบิ่งข่าวแล้วใจหาCmย กะได้แต่คอย คอยDmถ่า

** |

เสียงปี่ลำข้าวA#สิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมาCmสวรรค์ลืมตFา..เด้อจังไปหาสู้ใหGmม่ให้สวรรค์ลืมตFา..เด้อจังไปหาสู้Gmใหม่

D# | F |Gm | Gm |คอร์ดเพลง ปี่ลำข้าว เวียง นฤมล

เนื้อเพลง ปี่ลำข้าว เวียง นฤมล เดือนสิบเอ็ดหัวลมต้อง ฮอดเดือนสิบสองหัวลมอ่วยพัดคืน เสียงลมพัดใบข้าว คิดฮอดแต่อ้าย บ่หลับบ่นอนหลายคืน ได้ข่าวว่าคนไกลใจท้อ อิแม่ อิพ่อ จ่มหาทุกเช้ายามตื่น ผู้คนพลัดถิ่นเขากลับมาบ้านกันวึ่นๆลมหนาวหวนคืนแล้วอ้ายยังบ่ซอดมา ลมหนาวหวนคืนแล้วอ้ายยังบ่ซอดมา กรุงเทพฯ ตอนนี้เขาว่าลำบากแฮง ผู้คนขายแรง ตกงานกันหลายพันหมื่น ไปหม่องใด๋ กะได้ยินเสียงสะอื้น เบิ่งข่าวแล้วใจหาย กะได้แต่คอย คอยถ่า คืนมาตั้งหลัก มาพักใจอยู่บ้านเฮาบ่ มาเกี่ยวข้าวดอ มาอยู่บ้านเฮาพร้อมหน้า เสียงปี่ลำข้าวสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมา สวรรค์ลืมตา เด้อจั่งไปหาสู้ใหม่ ให้สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่ เดือนสิบเอ็ดหัวลมต้อง ฮอดเดือนสิบสองหัวลมอ่วยแล้วใจหาย บ่เห็นคนไกล ส่งข่าวคืนถิ่น จั๊กอยู่ จั๊กกินจังใด๋น้อส่างเป็นไป อย่ากลับคืนคอน เมื่อตอนที่มันสาย สิ่งที่พ่อแม่อยากได้คืออ้ายเด้อ บ่แม่นเงินทอง กรุงเทพฯ ตอนนี้เขาว่าลำบากแฮง ผู้คนขายแรง ตกงานเป็นพันเป็นหมื่น ไปหม่องใด๋ กะได้ยินเสียงสะอื้น เบิ่งข่าวแล้วใจหาย กะได้แต่คอย คอยถ่า เสียงปี่ลำข้าวสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมา สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่ ให้สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่