อ้อนไม่เก่ง

  War Wanarat   Yin Anan   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้อนไม่เก่ง Yin War
สังกัดค่าย: Rookie Music

A E | F#m D |
A E | F#m D |

 A  ยืนอยู่ตรงนี้Eขอแค่เพียงเฝ้าF#m Dมอง.. A  ไม่ได้เรียกร้อEงว่าต้องดูสำF#m Dคัญ.. A  แค่ได้ใกล้ชิEดเท่าที่เธอต้องF#m Dการ.. A  หน้าที่ของฉัEนมันก็คือรักF#m Dเธอ..

รัC#mก..  เธDอ..  เท่Eา..ไรF#m..เท่C#mา..  ไรD..  เท่Eา..กันF#m..

 C#m  บ่อยครั้งเธอตั้งคำถามกับฉัD   ว่ารักเธอแน่หรือเปล่า E  ไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้F#mวันนั้นมันเริ่มจะเก่า C#m  ลองซึ้ง ลองหวานดูแล้ว   ไอ้คนDอย่างฉันมันไม่ได้เข้า E  ตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้D   ทุก ๆ อย่างก็ยังเหมือนเดิม

อาจจะอ้อAนไม่เก่ง แต่ก็รักEมากกว่าตลอดเวลF#mาก็ได้แต่มองแค่เธDที่แค่ยิ้Aมมุมปาก ก็ความรักEมันเอ่อก็อาจไม่เยF#mอะแต่มีให้เธอผู้เดีDยวตอC#mนเธอมีใครรุมรอบกาF#mก่อนจะเดินออกไปEเธอมองมาคงไม่เจF#mตอC#mนที่ไม่มีใครข้างเธDเธอก็ยังมีฉัEนคอยดูแDล..

อาจไม่หวาBmนรักฉัC#mนแค่นั้D Eน แค่นั้น

A E | F#m D |
A E | F#m D |

 A  อาจมีเพียงครั้งEเดียวที่บอกรักF#m Dเธอ.. A  แต่ไม่เคยเผลEอเที่ยวไปบอกรักF#m Dใคร..

* | ** | *** | *** | **** |

A E | F#m D | ( x4 ) | A |คอร์ดเพลง อ้อนไม่เก่ง Yin War

เนื้อเพลง อ้อนไม่เก่ง Yin Anan x War Wanarat ยืนอยู่ตรงนี้ขอแค่เพียงเฝ้ามอง ไม่ได้เรียกร้องว่าต้องดูสำคัญ แค่ได้ใกล้ชิดเท่าที่เธอต้องการ หน้าที่ของฉันมันก็คือรักเธอ รัก เธอ เท่า ไร เท่า ไร เท่า กัน บ่อยครั้งเธอตั้งคำถามกับฉัน ว่ารักเธอแน่หรือเปล่า ไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่า ลองซึ้ง ลองหวานดูแล้ว ไอ้คนอย่างฉันมันไม่ได้เข้า ตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ ทุกๆอย่างก็ยังเหมือนเดิม อาจจะอ้อนไม่เก่ง แต่ก็รักมากกว่า ตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอ ที่แค่ยิ้มมุมปาก ก็ความรักมันเอ่อ ก็อาจไม่เยอะแต่มีให้เธอผู้เดียว ตอนเธอมีใครรุมรอบกาย ก่อนจะเดินออกไปเธอมองมาคงไม่เจอ ตอนที่ไม่มีใครข้างเธอ เธอก็ยังมีฉันคอยดูแล อาจไม่หวานรักฉันแค่นั้น แค่นั้น อาจมีเพียงครั้งเดียวที่บอกรักเธอ แต่ไม่เคยเผลอเที่ยวไปบอกรักใคร