หน่อไม้ส้ม

  เพชร สหรัตน์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หน่อไม้ส้ม เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: หล่อ นาปังเรียบเรียง: จินดา สตูดิโอสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Dm | C |
Dm | C |

A#maj7 | C |A | A7 | Dm |

ลืมอ้ายสาDmหล่า วาสนCาอ้ายมันบ่เถิDmแม้อ้ายฮักเจ้าเกินGmเคิ่ง สิทนนอนCเนิ่งอยู่เพิงDmน้ำตาไปดีสาพุ่มพวA#ง บ่ต้อDmงห่วงอ้ายดอกGmหนาไปเป็นดาวอยู่เทิ่งฟ้Fอย่าเซิ่นลงมGmา..เทียมAmดิน..   Dm

โชคดีเด้อDmหล่า ฟ่าวไปกิCนพาเงินพาคำDmอ้ายนั้นมันคนชั้นGmต่ำฟังเพลงหมอCลำ เสียงแคน เสียงDmพิณ

พิซซ่าอยู่ห้างหA#รู มันบ่ควรคู่Dmอยู่กับผัดกระGmถินดินขออยู่ส่วนดิFน อ้ายบ่บังอาCจกล้าไปปีนDmป่าย

หน่อไม้ส้Gmม ส้มแต่แกงใส่ผักอีDmตู้สเต็กสันหA#มู มันต้องอยู่Cคู่กับเหล้าFไวน์ฟ่าวไปเป็นองค์หญิDmฟ่าวไปนอนอิงคู่กับองค์Gmชายหน่อไม้ส้มคือจั่งบักอ้าDmสมแต่ได้Fใกล้ขวดเหล้าขาA A7ว..

พอฮู้อยู่หล่Dmา บุญผลCาอ้ายมันบ่ส่Dmสมแต่เลี้ยงควายอยู่ทุ่Gmตักกินน้ำโอ่งCหล่มกะโป๊ะบักพร้Dmาว

มื้อใด๋เจ้าป้อนไข่A# เล่าอ้าDmยแหน่เด้อ เด้อGmสาวอ้ายสิหลอยไปซ่อยงานเจ้Fอ้ายสิฟ่Amาวไปซุกถ้วยDmส่ง

A# C | F Dm |Gm C | F | A |

A# Dm | Gm |F C | Dm |

* | ** | *** | *** |

Dm | Gm |Am C | Dm | Dm |คอร์ดเพลง หน่อไม้ส้ม เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง หน่อไม้ส้ม เพชร สหรัตน์ ลืมอ้ายสาหล่า วาสนาอ้ายมันบ่เถิง แม้อ้ายฮักเจ้าเกินเคิ่ง สิทนนอนเนิ่งอยู่เพิงน้ำตา ไปดีสาพุ่มพวง บ่ต้องห่วงอ้ายดอกหนา ไปเป็นดาวอยู่เทิ่งฟ้า อย่าเซิ่นลงมา เทียมดิน โชคดีเด้อหล่า ฟ่าวไปกินพาเงินพาคำ อ้ายนั้นมันคนชั้นต่ำ ฟังเพลงหมอลำ เสียงแคน เสียงพิณ พิซซ่าอยู่ห้างหรู มันบ่ควรคู่อยู่กับผัดกระถิน ดินขออยู่ส่วนดิน อ้ายบ่บังอาจกล้าไปปีนป่าย หน่อไม้ส้ม ส้มแต่แกงใส่ผักอีตู้ สเต็กสันหมู มันต้องอยู่คู่กับเหล้าไวน์ ฟ่าวไปเป็นองค์หญิง ฟ่าวไปนอนอิงคู่กับองค์ชาย หน่อไม้ส้มคือจั่งบักอ้าย สมแต่ได้ใกล้ขวดเหล้าขาว พอฮู้อยู่หล่า บุญผลาอ้ายมันบ่ส่ง สมแต่เลี้ยงควายอยู่ทุ่ง ตักกินน้ำโอ่งหล่มกะโป๊ะบักพร้าว มื้อใด๋เจ้าป้อนไข่ เล่าอ้ายแหน่เด้อ เด้อสาว อ้ายสิหลอยไปซ่อยงานเจ้า อ้ายสิฟ่าวไปซุกถ้วยส่ง