ยามท้อขอโทรหา

  มนต์แคน แก่นคูน   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยามท้อขอโทรหา มนต์แคน แก่นคูน
สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

Fm |

อย่าให้ถ่าดนหลาย รับสายแหน่อย่าให้ถ่าดนหลาย รับสายแหน่ โอ๊ยนอ

Fm D# | Fm D# |
Fm D# | Fm D# |
G# | G# |D# | Fm |

รับสายอ้ายแหFmน่ ส่อยเทคแคD#ร์อ้ายแหน่น้องหล่Fmจำเป็นอีหลีD#จั่งโทรหFmเห็นเบอร์โชว์มD#า อย่ากดทิ้งG#ไป

ลืมกันแล้วบ่A#m คนที่เคยรCmอขึ้นรถร่วมA#mสายขอเบCmอร์น้องยังเขียนให้G#..ใส่กระดาA#mษห่อหมากฝรั่Cm

ยามใด๋อ้ายท้Fmอ ขอรบกวD#นเสียงม่วนย้อมFmใจผู้บ่าวไกลบ้าD#นงานหลFmายหาคนรู้ใจD#ยากเย็นเสียจัG#

งานการวุ่นวA#mอยากฟังเสียงคCmนที่เติมความหวัA#mยามท้Cmอสุมใจทุกครั้D#จั๊กอ้ายเป็นหยั่งจั่งคิดเห็นFmเจ้า

เฮ็ดหยังอยู่น้Fmอ ยามหน้าจA#อขึ้นเบอร์โทรอ้าA#mว่างพอรับสาG#ย เว้านำอ้าA#ยได้ บ่ จั๊กครCmาวยืมเสียงใส ๆFm ลบเรื่องร้าย ๆF ให้ใจลืมเหงA#mสะดวกคุCmยแหน่บ่น้องเจ้G#หรือมีเงA#mาไผจอบหัวใCm

รับสายอ้ายแหFmน่ส่อยเทคแคD#ร์อ้ายแหน่น้องหล่Fmบ่ อยากได้ยิD#นเสียงเลขFmา..เว้าแทนเจ้ามD#าว่าขอG#อภัยโทรหาทุกครั้A#mง กะบ่อยากฟัCmงแค่เพลงรอสาA#mเห็นเบCmอร์ขึ้นจอยามใดG#โปรดรู้มีใCmจคนท้อFmรอคอย

Fm A# | A#m Fm |G# A# | Cm |
Fm | G# |Fm A# | Cm |

* |

เห็นเบอร์Fนี้โทรยามใดG#อย่าแล้งน้ำใCmจให้อ้ายFmรอนาน

Fm | G# |A#m Cm | Fm |คอร์ดเพลง ยามท้อขอโทรหา มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ยามท้อขอโทรหา มนต์แคน แก่นคูน อย่าให้ถ่าดนหลาย รับสายแหน่ อย่าให้ถ่าดนหลาย รับสายแหน่ โอ๊ยนอ รับสายอ้ายแหน่ ส่อยเทคแคร์อ้ายแหน่น้องหล่า จำเป็นอีหลีจั่งโทรหา เห็นเบอร์โชว์มา อย่ากดทิ้งไป ลืมกันแล้วบ่ คนที่เคยรอขึ้นรถร่วมสาย ขอเบอร์น้องยังเขียนให้ ใส่กระดาษห่อหมากฝรั่ง ยามใด๋อ้ายท้อ ขอรบกวนเสียงม่วนย้อมใจ ผู้บ่าวไกลบ้านงานหลาย หาคนรู้ใจยากเย็นเสียจัง งานการวุ่นวน อยากฟังเสียงคนที่เติมความหวัง ยามท้อสุมใจทุกครั้ง จั๊กอ้ายเป็นหยั่งจั่งคิดเห็นเจ้า เฮ็ดหยังอยู่น้อ ยามหน้าจอขึ้นเบอร์โทรอ้าย ว่างพอรับสาย เว้านำอ้ายได้ บ่ จั๊กคราว ยืมเสียงใสๆลบเรื่องร้ายๆให้ใจลืมเหงา สะดวกคุยแหน่บ่น้องเจ้า หรือมีเงาไผจอบหัวใจ รับสายอ้ายแหน่ ส่อยเทคแคร์อ้ายแหน่น้องหล่า บ่ อยากได้ยินเสียงเลขา เว้าแทนเจ้ามาว่าขออภัย โทรหาทุกครั้ง กะบ่อยากฟังแค่เพลงรอสาย เห็นเบอร์ขึ้นจอยามใด โปรดรู้มีใจคนท้อรอคอย เห็นเบอร์นี้โทรยามใด อย่าแล้งน้ำใจให้อ้ายรอนาน