อาภัพ

  อริสมันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เห็นใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
สังกัดค่าย: RS

Am E7 | Am E7 |
F G | Am | G Am |

บ่มเก็บงำC รักเพียงเธอG/B มาเนิ่นนาAmล่วงเลยผ่Amาน ผูกพันGดั่งเป็นคู่Cกันมีความเข้าใDmจอาทรคอยห่วงใยดั่งใจดวงเดียวกัAmมีความสำคัญDmคืนวันจะเปลี่ยนผัE7ใจเรายังมั่นAmคง

จุดประสงGค์ ล้มลงครืG/Bน โดยปิดทาAmเลือกระหว่Amาง..ครอบครัGวกับเราเลือกCใครโดนบังคับใDmจ ทารุณและโหดร้าย ดั่งเราไม่ใช่Amคนเป็นเพียงเพราะจDmนกันเราจนหลุดพ้E7จะหลีกAmหนี

Cอให้จงG/BโชคดีAm..มีDm.. สุCข.. อยู่เสมE7ลืGมกันไปนะเธอ ทิ้งใจCอาภัพเหลือ เกินทางGที่เคยร่วมเดิน.. ไม่มีCเธออีกแล้G/B

เพรCาะค่าเรG/Bามันต่างAmกันเธDmอ.. เหมาGะ.. กับเขE7า..บุญGทำมาไม่ยาว ดวงตาสCวรรค์หมาง เมินGรมานเหลือเกิน ดวงใจCต้องหลุดลอE7อาDmภัพสิ้นดีE7

Am | G Am |

ไม่ได้มีC.. ช้อนทองคำG/B..คาบออกมAmสู้อุตส่าAmห์.. ถีบตัGวตะลุยด้านCทนเราจนก็คDmน จะรวย จะสุขล้น ระวังจะเดียวAmดายเดือนปีเลื่อนไDmป ยังมีวันสุดท้าE7ย.. ที่มาAmถึง..

* | ** |

อาDmภัพสิ้นดีE7..

Am | Dm |E7 | Am |คอร์ดเพลง เห็นใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

เนื้อเพลง เห็นใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง บ่มเก็บงำ รักเพียงเธอ มาเนิ่นนาน ล่วงเลยผ่าน ผูกพันดั่งเป็นคู่กัน มีความเข้าใจอาทรคอยห่วงใย ดั่งใจดวงเดียวกัน มีความสำคัญคืนวันจะเปลี่ยนผัน ใจเรายังมั่นคง จุดประสงค์ ล้มลงครืน โดยปิดทาง เลือกระหว่าง ครอบครัวกับเราเลือกใคร โดนบังคับใจ ทารุณและโหดร้าย ดั่งเราไม่ใช่คน เป็นเพียงเพราะจนกันเราจนหลุดพ้น จะหลีกหนี ขอให้จงโชคดี มี สุข อยู่เสมอ ลืมกันไปนะเธอ ทิ้งใจอาภัพเหลือ เกิน ทางที่เคยร่วมเดิน ไม่มีเธออีกแล้ว เพราะค่าเรามันต่างกัน เธอ เหมาะ กับเขา บุญทำมาไม่ยาว ดวงตาสวรรค์หมาง เมิน ทรมานเหลือเกิน ดวงใจต้องหลุดลอย อาภัพสิ้นดี ไม่ได้มี ช้อนทองคำ คาบออกมา สู้อุตส่าห์ ถีบตัวตะลุยด้านทน เราจนก็คน จะรวย จะสุขล้น ระวังจะเดียวดาย เดือนปีเลื่อนไป ยังมีวันสุดท้าย ที่มาถึง อาภัพสิ้นดี