เธอลำเอียง

  อริสมันต์   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอลำเอียง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
สังกัดค่าย: RS

F C/E | Dm Am |Dm C A# Am | Gm C |

บนFทางเดิน..จากวันC/Eนั้นที่เคยฝันDmร่วมกันอยู่เคีC/Eยงเสียงเธอพร่ำDmบอก ไม่ได้แกล้งA#หลอกจะมีเรGmาสองคนอย่างนี้C..

เธFอเจอใคร..ที่มั่งC/Eมี ต่อแต่นี้Dmเรามันเป็นสาC/Eเขาเป็นคู่Dmแข่ง.. เข้ามาข้องA#เกี่ยวเกี่ยวเอาใจGmของเธอจากไปDm

ควาDmมจริงใจฉันเป็นAmอาทรฉันแสดGmงออกมาจากใจFตัวDmเราเอง..ไม่มีAmอะไร..ที่คอยให้Gm จึงต่างจากเขF A7เธDmอจึงมองข้ามไปAmดังเงาทิ้งให้เศร้GmาบนควาCมฝันเดิF

ควาFมปราชัย..ที่เธAmอลำเอียงจะต้องเสียDmใจ คงหมดเธAmฉันนั่งมDmองเหม่Cอ น้ำตานองA#เอ่อ  AmปลอบใจเรGmาทุกวัน คนแDmพ้ฉันนั่งมDmองเหม่Cอ น้ำตานองA#เอ่อ  AmปลอบใจเรGmาทุกวัน คนแDmพ้

Dm C A# Am | Gm C |
Dm C A# Am | Gm C |

วัFนและคืน..จะบวกAmใจเก็บความหมาDmยรักเราให้ยาวAmนานที่เธอเคDmยบอก ฉันยังจำมั่A#น     Amจะให้ควาGmมสำคัญ ต่อกันC

เธอFเจอใคร..ที่มั่Amงมี ต่อแต่นี้Dmเรามันเป็นสาAmเขาเป็นDm Cคู่แข่ง.. เข้ามาข้A# Amองเกี่ยวเกี่ยวเอาใGmจของเธอจากไDm

* | ** |

Dm | C |A# | A7 |
Dm | C |A# | A7 |

* | ** |คอร์ดเพลง เธอลำเอียง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

เนื้อเพลง เธอลำเอียง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง บนทางเดิน จากวันนั้น ที่เคยฝันร่วมกันอยู่เคียง เสียงเธอพร่ำบอก ไม่ได้แกล้งหลอก จะมีเราสองคนอย่างนี้ เธอเจอใคร ที่มั่งมี ต่อแต่นี้เรามันเป็นสาม เขาเป็นคู่แข่ง เข้ามาข้องเกี่ยว เกี่ยวเอาใจของเธอจากไป ความจริงใจฉันเป็นอาทร ฉันแสดงออกมาจากใจ ตัวเราเอง ไม่มีอะไร ที่คอยให้ จึงต่างจากเขา เธอจึงมองข้ามไปดังเงา ทิ้งให้เศร้าบนความฝันเดิม ความปราชัย ที่เธอลำเอียง จะต้องเสียใจ คงหมดเธอ ฉันนั่งมองเหม่อ น้ำตานองเอ่อ ปลอบใจเราทุกวัน คนแพ้ ฉันนั่งมองเหม่อ น้ำตานองเอ่อ ปลอบใจเราทุกวัน คนแพ้ วันและคืน จะบวกใจ เก็บความหมายรักเราให้ยาวนาน ที่เธอเคยบอก ฉันยังจำมั่น จะให้ความสำคัญ ต่อกัน เธอเจอใคร ที่มั่งมี ต่อแต่นี้เรามันเป็นสาม เขาเป็นคู่แข่ง เข้ามาข้องเกี่ยว เกี่ยวเอาใจของเธอจากไป