เสียชีพ อย่าเสียสัตย์

  ค่อม ชวนชื่น   Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียชีพอย่าเสียสัตย์ COCKTAIL ft. ค่อม ชวนชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAIL, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดำรงค์กุล, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์โปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุล, COCKTAILสังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

เขาC#mเคยสอนต่อกันมาเป็นปี ๆก่อนจะพูAดอะไรออกไปให้คิดเอาไว้ให้ดี ๆการรักษF#mาสัจจะเป็นลักษณะที่พึงมีของชาG#mยชาตรีโดยทั่วไป

เพรC#mาะความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายจะหลอกหลอAนติดตามเราไปจะหลีกจะหนีคงไม่ง่ายจะรักษF#mาสัจจะที่มีแม้มันจะไม่ง่ายดายแต่ถึงตาG#mยก็จะไม่ยอมบิดพลิ้ว

C#mนเราตายก็ยังจะดีกว่าต้องมากลาAยเป็นคนอันตรายเป็นคนตอแหลหลอกลวF#mขี้โกงให้เขาตราหน้าว่าปลอมไปหมดทั้G#mงตัว

* |

เสีAยชีพอย่าเสียสัตย์เดี๋G#7ยวมึงจะกลายเป็น (ไอ้สัตว์)

C#m | C#m |C#m |C#m |

ไม่มีศีC#mลคนเราก็เป็นแค่เศษคนไม่มีทาAงจะหลุดจะพ้นออกจากชีวิตที่เวียนวนหลอกลวงเขF#mา หลอกลวงใคร ๆหลอกดี หลอกได้ อย่าหลอกตนเกิดเป็นคG#mนควรทำให้ดีกว่านั้น

* | * | ** |

* | * |

* | * | ** |

C#m | C#m |คอร์ดเพลง เสียชีพอย่าเสียสัตย์ COCKTAIL ft. ค่อม ชวนชื่น

เนื้อเพลง เสียชีพอย่าเสียสัตย์ COCKTAIL ft. ค่อม ชวนชื่น เขาเคยสอนต่อกันมาเป็นปีๆก่อนจะพูดอะไรออกไปให้คิดเอาไว้ให้ดีๆการรักษาสัจจะเป็นลักษณะที่พึงมี ของชายชาตรีโดยทั่วไป เพราะความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตาย จะหลอกหลอนติดตามเราไป จะหลีกจะหนีคงไม่ง่าย จะรักษาสัจจะที่มีแม้มันจะไม่ง่ายดาย แต่ถึงตายก็จะไม่ยอมบิดพลิ้ว คนเราตายก็ยังจะดีกว่า ต้องมากลายเป็นคนอันตราย เป็นคนตอแหลหลอกลวง ขี้โกงให้เขาตราหน้าว่าปลอมไปหมดทั้งตัว เสียชีพอย่าเสียสัตย์ เดี๋ยวมึงจะกลายเป็น ไอ้สัตว์ ไม่มีศีลคนเราก็เป็นแค่เศษคน ไม่มีทางจะหลุดจะพ้น ออกจากชีวิตที่เวียนวน หลอกลวงเขา หลอกลวงใครๆหลอกดี หลอกได้ อย่าหลอกตน เกิดเป็นคนควรทำให้ดีกว่านั้น