ต่างคน

  Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ต่างคน COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAIL, กร มหาดำรงค์กุลโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุล, COCKTAILสังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

เหมืAอน.. สิ่งที่ฉันเคยเข้าใEราวกับดูมันคล้ายจะเปลี่F#mยน..เปลี่ยEนจากเมื่อวาน เปลี่ยDนจากวันวานวันวาEนที่มีเธออยู่

 A  ก่อนเคยคิดว่ารู้ใจE   วันนี้ดูแล้วมันคงไม่ใF#mช่   ทุกสิ่งEเปลี่ยนหมุนไป   ได้พาDอะไรให้มันหาEยจากใจ

จากที่เF#mคยฝันใฝ่E  ว่าเรDาจะไปE ได้ไกDทิ้งเอาไว้แค่เพีF#mยงร่องรอEย ว่างเปล่Dไม่มีEอะไD Eร..

Aง.. เป็นเพราะตัวฉันเอEงยังไม่เข้าใF#mว่าอันที่จริงความรัEกควรเป็นแบบไหDผิดตรงที่วาC#mงใจคิดเอาเองว่าเรBmาทำดีแค่นี้Eก็เพียงพอ

หรืAอ.. อาจจะเป็นเพราะเธEอก็ไม่เข้าใF#mว่าหน้าที่ของคนรัEกควรเป็นแบบไหDเธอเองก็วางC#mใจ เราต่างคิดว่าเราBmทำดีแต่นี่Eมันดีไม่พอ

A | A |

ฉัAน.. พยายามจะเข้าใจEเลือกจะไม่ตัดสินทุกอย่F#mางไปตาEมใจต้องการแต่มันDยิ่งนาน ดูเหมือนฉันEเอาแต่ใจ

เธAอ.. พยายามไม่พูดไปEเก็บซ่อนความจริงเอาไว้ข้างใF#mเพราะกลัEวเปิดเผยไปจะพาDอะไรให้มันหาEยจากนี้

* | ** | *** |

 F#m  พยายามไม่รื้อฟื้นEเรื่องราวที่ผ่านไป   พยายามเริ่มDใหม่ พยายามเข้าใจ   พยายามทำทุAกอย่างให้เราได้ไปE/G#ต่อ

 F#m  พยายามหรือฉันฝืEนก็ยังไม่แน่ใจ   เพราะความรักDมันควรเป็นแบบไหน   ฉันยังไม่รู้E..

Bง.. เป็นเพราะตัวฉันเอF#งยังไม่เข้าใG#mว่าอันที่จริงความรัF#กควรเป็นแบบไหEผิดตรงที่วาD#mงใจคิดเอาเองว่าเรC#mาทำดีแค่นี้F#ก็เพียงพอ

หรืBอ.. อาจจะเป็นเพราะเธF#อก็ไม่เข้าใG#mว่าหน้าที่ของคนรัF#กควรเป็นแบบไหEเธอเองก็วางD#mใจ เราต่างคิดว่าเราC#mทำดีแต่นี่F#มันดีไม่พBอ..คอร์ดเพลง ต่างคน COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง ต่างคน COCKTAIL ค็อกเทล เหมือน สิ่งที่ฉันเคยเข้าใจ ราวกับดูมันคล้ายจะเปลี่ยน เปลี่ยนจากเมื่อวาน เปลี่ยนจากวันวาน วันวานที่มีเธออยู่ ก่อนเคยคิดว่ารู้ใจ วันนี้ดูแล้วมันคงไม่ใช่ ทุกสิ่งเปลี่ยนหมุนไป ได้พาอะไรให้มันหายจากใจ จากที่เคยฝันใฝ่ ว่าเราจะไป ได้ไกล ทิ้งเอาไว้แค่เพียงร่องรอย ว่างเปล่า ไม่มีอะไร คง เป็นเพราะตัวฉันเองยังไม่เข้าใจ ว่าอันที่จริงความรักควรเป็นแบบไหน ผิดตรงที่วางใจ คิดเอาเองว่าเราทำดีแค่นี้ก็เพียงพอ หรือ อาจจะเป็นเพราะเธอก็ไม่เข้าใจ ว่าหน้าที่ของคนรักควรเป็นแบบไหน เธอเองก็วางใจ เราต่างคิดว่าเราทำดี แต่นี่มันดีไม่พอ ฉัน พยายามจะเข้าใจ เลือกจะไม่ตัดสินทุกอย่าง ไปตามใจต้องการ แต่มันยิ่งนาน ดูเหมือนฉันเอาแต่ใจ เธอ พยายามไม่พูดไป เก็บซ่อนความจริงเอาไว้ข้างใน เพราะกลัวเปิดเผยไป จะพาอะไรให้มันหายจากนี้ พยายามไม่รื้อฟื้นเรื่องราวที่ผ่านไป พยายามเริ่มใหม่ พยายามเข้าใจ พยายามทำทุกอย่างให้เราได้ไปต่อ พยายามหรือฉันฝืนก็ยังไม่แน่ใจ เพราะความรักมันควรเป็นแบบไหน ฉันยังไม่รู้