หยดน้ำตาทีชายแดนใต้ (Mengalir Air mata Di Selatan Thailan)

  Fai Kencrut   เพื่อชีวิต   ใต้   มาเล
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หยดน้ำตาทีชายแดนใต้ Fai Kencrut (ฟาอีย์)

C# | G# |F# G# | C# |

A#m | D#m |G# | C# |

Air mataC# lipaG#h ta'braduA#mDengar britD#ma banyaknya dok berlakG#uTempat kitC#a ta'daG#knya senaA#meSejak mulD#ma hinga sapa sekaraG#e

Negara kC#u jadG#/Ci hok oA#m G#raeAir tanah kD#mu yang suci yang terjoG#maeTempat kitC#a ta'daG#/Ck keadilaA#meOrae kitD#ma habih deG#mo dok makC# | C#7 G#/Cae..

   SeA#mdihnya hidup kiF#ni G#  Dalae nara jala taA#m Fni   SuA#msahnya hidup kiF#ta G#  Rama masuk dalam penjA#m (F)ara

F# | G# |A#m | A#m |
F# | G# |A#m | A#m |G# | G# |

Orae jahaC#t bukae doG#/Ck ada belakA#maHabis semangD#mat orae molek pun kenG#aDemo buaC#t denga taG#/Ck temae rasA#maDemo e-gaD#mt habih doG#h orae kitC# | C#7 G#/Ca

** | ** |

F# | G# |A#m | A#m |
F# | G# |F# | A#m |A#m |คอร์ดเพลง หยดน้ำตาทีชายแดนใต้ Fai Kencrut (ฟาอีย์)

เนื้อเพลง หยดน้ำตาทีชายแดนใต้ (Mengalir Air mata Di Selatan Thailand) Fai Kencrut (ฟาอีย์) Air mata lipah ta'bradu Dengar brita banyaknya dok berlaku Tempat kita ta'daknya senae Sejak mula hinga sapa sekarae Negara ku jadi hok orae Air tanah ku yang suci yang terjomae Tempat kita ta'dak keadilae Orae kita habih demo dok makae Sedihnya hidup kini Dalae nara jala tani Susahnya hidup kita Rama masuk dalam penjara Orae jahat bukae dok ada belaka Habis semangat orae molek pun kena Demo buat denga tak temae rasa Demo e-gat habih doh orae kita