เพราะเคืองฉัน

  Quantum   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะเคืองฉัน Quantum (ควันตัม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: จิรศักดิ์ บุญเรืองเรียบเรียง: สมพล ผดุงแสงสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | D |E | A |

อยากรู้บ้านเธอรวยนักหรือไงAแค่ไม่พอใจD เธอก็ไปEเขวี้ยงโทรศัพAท์เมื่อกี้มันยุ่งไม่ได้อยู่Dรับ E  แค่ไม่โทรกลับเธอก็ดูAแคลน

 A#  โนเกีBmย..รุ่นใหม่ที่ถ่ายรูปสวF#m   เธอปาเข้าป่ากล้วย ฉันย้วEยเพราะเสียดายAแทน   โมโตโรล่F#mา เธอซื้อมาแถวแฮปปี้แลBmนด์   เสียดายสุดแสน ทำพังเEพราะว่าเคืองAฉัน

เข้าใจวัยรุ่นอารมณ์ร้อนAแรงแต่เครื่องมันแพDง เงินสักแดEงยังหาไม่ได้Aยังแบมืออยู่ ยังขอแม่Dใช้ E  หาได้เมื่อไรจะไม่ว่าAเลย

 A#  ซัมซุBmง หน้าจอ หนึ่งล้านพิกเซF#m   เธอดันเขวี้ยงตกเหว ครั้งนั้Eนไปเที่ยวเมืองAเลย   แล้วไอโมบาF#mย ยังจำได้ฟังเพลงก็เคBm   โกรธฉันเฉย ๆA ลงเอEยที่อิริกสัA

A | D E |A | A |
D | E | A |

* | *** |

ที่เธอทำนั่น อนาคตไกลAชักช้าอยู่ใยD ลองเข้าไปE สิไปสมัAครมันคงจะรุ่งและดียิ่งDนักกีฬาขว้างจักEร คงเหมาะกับเธA

มันคงจะรุ่งและดียิ่งDนักถ้าเธอเขวี้ยงจักEร คงได้เหรียญAทอง D  ถ้าเธอเขวี้ยงจัEกร คงได้เหรียญAทองคอร์ดเพลง เพราะเคืองฉัน Quantum (ควันตัม)

เนื้อเพลง เพราะเคืองฉัน Quantum (ควันตัม) อยากรู้บ้านเธอรวยนักหรือไง แค่ไม่พอใจ เธอก็ไปเขวี้ยงโทรศัพท์ เมื่อกี้มันยุ่งไม่ได้อยู่รับ แค่ไม่โทรกลับเธอก็ดูแคลน โนเกีย รุ่นใหม่ที่ถ่ายรูปสวย เธอปาเข้าป่ากล้วย ฉันย้วยเพราะเสียดายแทน โมโตโรล่า เธอซื้อมาแถวแฮปปี้แลนด์ เสียดายสุดแสน ทำพังเพราะว่าเคืองฉัน เข้าใจวัยรุ่นอารมณ์ร้อนแรง แต่เครื่องมันแพง เงินสักแดงยังหาไม่ได้ ยังแบมืออยู่ ยังขอแม่ใช้ หาได้เมื่อไรจะไม่ว่าเลย ซัมซุง หน้าจอ หนึ่งล้านพิกเซล เธอดันเขวี้ยงตกเหว ครั้งนั้นไปเที่ยวเมืองเลย แล้วไอโมบาย ยังจำได้ฟังเพลงก็เคย โกรธฉันเฉยๆลงเอยที่อิริกสัน ที่เธอทำนั่น อนาคตไกล ชักช้าอยู่ใย ลองเข้าไป สิไปสมัคร มันคงจะรุ่งและดียิ่งนัก กีฬาขว้างจักร คงเหมาะกับเธอ มันคงจะรุ่งและดียิ่งนัก ถ้าเธอเขวี้ยงจักร คงได้เหรียญทอง ถ้าเธอเขวี้ยงจักร คงได้เหรียญทอง