9ปี 9นาที

  สวนลุงคง   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 9ปี9นาที สวนลุงคง

A | B |C#m | C#m |

ดีใจจังโว้Eย แฟนเรากำลังBจะได้คนอื่C#m Bดีใจสุด ๆA ดีใจสุดซึ้Bง ยิ้มทั้งน้ำG#mตาคบกันมF#mาตั้ง 9 ปีB แค่ 9 นาทีG#m ก็จากร้างลC#mเจ็บAปวดใจเหลือเกิBนที่เธอมาหักC#mหลังกัน  B

อย่าเลEย อย่าเอBาเหตุผลอื่นมาอ้างC#mเลย   Bแค่บอกAตรง ๆ มาเลBยจะขอมีคนใหG#mม่ฉันนี้F#mก็พร้อมจะเดินแยกทาBจะไม่ขวาG#mงทางเดินของใคC#mแต่Aเจ็บแค้นในใจB ที่เธAอทำเอาไว้B..จะลAบ..มัBนด้วยอะไรEดี..

อยากจะเอาปืAน..ไปยิBงมันสองคนให้ตาC#mแต่มันจะมีความหมาAยอะไรถ้าพอมันตาBยแล้วฉันติดคุG#mอยากจะทำF#mอย่างนั้Bน แต่มันไม่ใช่G#mนิสัยสุภาพC#mบุรษก็ต้อAง..ปล่อยเธBอเป็นของเขาEไป   B

* | *** |

E B | C#m B |A B | G#m |
F#m B | G#m C#m |
A B | A B | E |

*** | ** | *** |

ก็ต้อAง..ปล่อยเธBอเป็นของเขาไE Bป..คอร์ดเพลง 9ปี9นาที สวนลุงคง

เนื้อเพลง 9ปี9นาที สวนลุงคง ดีใจจังโว้ย แฟนเรากำลังจะได้คนอื่น ดีใจสุดๆดีใจสุดซึ้ง ยิ้มทั้งน้ำตา คบกันมาตั้ง 9 ปี แค่ 9 นาที ก็จากร้างลา เจ็บปวดใจเหลือเกินที่เธอมาหักหลังกัน อย่าเลย อย่าเอาเหตุผลอื่นมาอ้างเลย แค่บอกตรงๆมาเลยจะขอมีคนใหม่ ฉันนี้ก็พร้อมจะเดินแยกทาง จะไม่ขวางทางเดินของใคร แต่เจ็บแค้นในใจ ที่เธอทำเอาไว้ จะลบ มันด้วยอะไรดี อยากจะเอาปืน ไปยิงมันสองคนให้ตาย แต่มันจะมีความหมายอะไร ถ้าพอมันตายแล้วฉันติดคุก อยากจะทำอย่างนั้น แต่มันไม่ใช่นิสัยสุภาพบุรษ ก็ต้อง ปล่อยเธอเป็นของเขาไป ก็ต้อง ปล่อยเธอเป็นของเขาไป