กระถางดอกไม้ให้คุณ

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระถางดอกไม้ให้คุณ อ๊อด คาราบาว

G | G |G | G |
Am D | Am D |G | G |

ขอGให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลงฉันGไม่เคยคิดร้องเพลงเลยสักเพลงเพลAmงนี้เป็นเพลDงแรก แลAmะเป็นเพลงสุดท้าDในชีวิตGของฉัน..ที่คุณจะได้ยินได้ฟัง

G | G |

ควาGมหลังครั้งเมื่อฉันหัดเล่นดนตรีมีGฉิ่งฉับ เป่าแตร กลองแท๊ก และนิ๊งหน่องพอAmเลิกเรียDน เพื่อนฝูงเริ่มซ้อAมดนตDรีดังตั้งแต่Gต้นซอยยันถึงท้ายซอย

G | G |

อ๊อDดหัดเล่นดนตรี เพราะมีใจรักในเสียงเพGลงเสียDงดนตรีบรรเลง เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ๊อEmเราDร่วมกันบรรเลงบทเพลง กล่อมโลกให้สดใEmคลาAmยความหงอย ความเหงDความเศร้Amา ความทุDกข์ ความโศG

ขอGให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลงฉันGไม่เคยคิดร้องเพลงเลยสักเพลงเพลAmงนี้เขาบังDคับ..ให้Amฉันต้องร้อDต้องฝึกGตั้งนานเท่าใด ก็ยังร้องไม่ค่อยจะเป็นเพลง

G | G |G | G |
Am D | Am D |G | G |

G | G |G | G |
Am D | Am D |G | G |

** |

แล้วGอยู่มาวันหนึ่งฉันจึงมาเข้าใจมีGกระถางต้นไม้ปลิวข้ามหลังคาตกAmลงมาDกลางวAmงตรงฉันDพอดีทั้งดอGกไม้ กระถาง ก้อนดิน และเสียงด่า

G | G |

ดูGเวลาก็เข้าไปสองยามฉันGจึงยิงคำถาม ถามเจ้าของดอกไม้ถาAmมว่าเสียงขอDงฉันมีแวAmวแค่ไหDเสียงตอGบมาไกล ๆ ว่าเลิกร้องจะดีกว่า

G | G |G | G |G |คอร์ดเพลง กระถางดอกไม้ให้คุณ อ๊อด คาราบาว

เนื้อเพลง กระถางดอกไม้ให้คุณ อ๊อด คาราบาว ขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลง ฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยสักเพลง เพลงนี้เป็นเพลงแรก และเป็นเพลงสุดท้าย ในชีวิตของฉัน ที่คุณจะได้ยินได้ฟัง ความหลังครั้งเมื่อฉันหัดเล่นดนตรี มีฉิ่งฉับ เป่าแตร กลองแท๊ก และนิ๊งหน่อง พอเลิกเรียน เพื่อนฝูงเริ่มซ้อมดนตรี ดังตั้งแต่ต้นซอยยันถึงท้ายซอย อ๊อดหัดเล่นดนตรี เพราะมีใจรักในเสียงเพลง เสียงดนตรีบรรเลง เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ๊อด เราร่วมกันบรรเลงบทเพลง กล่อมโลกให้สดใส คลายความหงอย ความเหงา ความเศร้า ความทุกข์ ความโศก ขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลง ฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยสักเพลง เพลงนี้เขาบังคับ ให้ฉันต้องร้อง ต้องฝึกตั้งนานเท่าใด ก็ยังร้องไม่ค่อยจะเป็นเพลง แล้วอยู่มาวันหนึ่งฉันจึงมาเข้าใจ มีกระถางต้นไม้ปลิวข้ามหลังคา ตกลงมากลางวงตรงฉันพอดี ทั้งดอกไม้ กระถาง ก้อนดิน และเสียงด่า ดูเวลาก็เข้าไปสองยาม ฉันจึงยิงคำถาม ถามเจ้าของดอกไม้ ถามว่าเสียงของฉันมีแววแค่ไหน เสียงตอบมาไกลๆว่าเลิกร้องจะดีกว่า