นางเอกหนังลุง

  เดช อิสระ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นางเอกหนังลุง เดช อิสระ

E A | E |A | B |
E B | C#m F#m |B | E B |

มือม้วนใบจาEก ส่วนในปาBกเคี้ยวท่อC#mปูสาBดนั่งแลหนังพร้Aอม หอมกลิ่BนหนมจาE G#พรือมั๊งหว่างนี้C#m คนดีเรียนราF#mได้ข่าBวคนงาEม.. ไปเป็นดาBวสาวมหาEลัย..B

ข่าวดังออกไปE.. ว่าสาวใต้B เมืองสะตC#mน้องไปทำตัวBอ้อร้Aอ ไปหลงคำยBอคนกรุE G#ง..น้ำชุบแมงดาC#m แกงไตปลา น้องลืมผ้าถุF#mน้องลืBมหนังลุEง น้องลืBม..โนEราห์..  B

เห็นภาพในAปก ตกใจBได้เห็นกับตC#mน้องเป็นนางเอBกหนังอาBร์ น้องเป็นดารBา วีซีE Bดีพี่คิดไม่ถึC#mง ตะลึงBรู้ม่ายคนดีC#mพ่อแม่ของน้อBง เขาบัดสีAแล้วไซ้คนดีBทำได้E B..

หนังลุงเงียบเสียEง เหลือแต่เพีBยงรูปหนัC#mปักษ์ใต้บ้านเรBามันเหงาจัAไม่มีใครนั่Bง..แลหนังโนEราห์    G#หลบมาต๊ะน้C#mอง เลิกเป็BนนางเอกหนังอาC#mร์ขอให้น้อBงหลบมEา มาเป็นดารBา..หนังEตะลุง..B

A | E |A | B |
C#m B | A B |
C#m B | E |

* | ** |

ว่าหลบมาต๊ะน้C#mอง เลิกเป็BนนางเอกหนังอาC#mร์ขอให้น้อBงหลบมEา มาเป็นดารBา..หนังEตะลุง..B

E | C#m B |E B | E |คอร์ดเพลง นางเอกหนังตะลุง เดช อิสระ

เนื้อเพลง นางเอกหนังลุง เดช อิสระ มือม้วนใบจาก ส่วนในปากเคี้ยวท่อม ปูสาดนั่งแลหนังพร้อม หอมกลิ่นหนมจาก พรือมั๊งหว่างนี้ คนดีเรียนราม ได้ข่าวคนงาม ไปเป็นดาวสาวมหาลัย ข่าวดังออกไป ว่าสาวใต้ เมืองสะตอ น้องไปทำตัวอ้อร้อ ไปหลงคำยอคนกรุง น้ำชุบแมงดา แกงไตปลา น้องลืมผ้าถุง น้องลืมหนังลุง น้องลืม โนราห์ เห็นภาพในปก ตกใจได้เห็นกับตา น้องเป็นนางเอกหนังอาร์ น้องเป็นดารา วีซีดี พี่คิดไม่ถึง ตะลึงรู้ม่ายคนดี พ่อแม่ของน้อง เขาบัดสี แล้วไซ้คนดีทำได้ หนังลุงเงียบเสียง เหลือแต่เพียงรูปหนัง ปักษ์ใต้บ้านเรามันเหงาจัง ไม่มีใครนั่ง แลหนังโนราห์ หลบมาต๊ะน้อง เลิกเป็นนางเอกหนังอาร์ ขอให้น้องหลบมา มาเป็นดารา หนังตะลุง ว่าหลบมาต๊ะน้อง เลิกเป็นนางเอกหนังอาร์ ขอให้น้องหลบมา มาเป็นดารา หนังตะลุง