คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย)

  กานต์ ทศน   นุ่น เกินร้อย   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน ft. นุ่น เกินร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: เอ็ม นาโนน, บอส ศตวรรษ

โอมสิทธิAท้าวฟื้นเจริC#mญศรีให้ลูกมีDคนรักคEนเมตตAให้ลูกโด่งดัDงกับเขาเถิดหนC#mชื่อเสียงก้องBm Eฟ้า..    คนรักมากAมาย..

F#m | D |A | E |
D | C#m |Bm | E | E |

ชีวิตลูกแย่A เลยมาวัC#mดบ้านแควันนี้F#mพ่อกวยช่วยลูBmกที อยากจะมีEชื่อเสียงเหมือนเขAทำงานหลายDปี ยังไม่พ้นจากความปวดC#mร้าวพ่อช่วยบรรBmเทา..ความทุกEข์ในใจลูกAที

วอนพ่อกวBmยช่วยดล..ให้คนรัC#mก คนเมตตF#mมีวาสนBmา..โด่งดัEงกับเขาสักทีAให้มีเงิDน มีทอง.. มาหล่อเลี้C#mยงครอบครัววันนี้F#mฝากชีBmวี.. ตัวลูDกเป็นศิษย์สักEคน..

โอมสิทธิAท้าวฟื้นเจริC#mญศรีให้ลูกมีDคนรักคEนเมตตAให้ลูกโด่งดัDงกับเขาเถิดหนC#mชื่อเสีCmยงก้องฟ้BmาคนรักมากมาEโอมให้หน้ากูงาAมคือดั่งพระแมC#mให้แขนกูงาF#mมดั่งพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงาDมดั่งพระจันทร์ฉาC#mสาวเมืCmองสวรรBmค์..ยังอยู่บ่ได้Eเมื่อเห็นหน้Aากู

D | C#m |Bm | E |
D | C#m |Bm | E | E |

* | ** |

สาวเมือBmงสวรรค์..ยังอยู่Eบ่ได้..เมื่อเห็นหน้ากู..

D Dm | A |คอร์ดเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน ft. นุ่น เกินร้อย

เนื้อเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน ft. นุ่น เกินร้อย โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา ชื่อเสียงก้องฟ้า คนรักมากมาย ชีวิตลูกแย่ เลยมาวัดบ้านแควันนี้ พ่อกวยช่วยลูกที อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขา ทำงานหลายปี ยังไม่พ้นจากความปวดร้าว พ่อช่วยบรรเทา ความทุกข์ในใจลูกที วอนพ่อกวยช่วยดล ให้คนรัก คนเมตตา มีวาสนา โด่งดังกับเขาสักที ให้มีเงิน มีทอง มาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ ฝากชีวี ตัวลูกเป็นศิษย์สักคน โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย โอมให้หน้ากูงามคือดั่งพระแมน ให้แขนกูงามดั่งพระนารายณ์ ให้ฤทธิ์กูงามดั่งพระจันทร์ฉาย สาวเมืองสวรรค์ ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู สาวเมืองสวรรค์ ยังอยู่บ่ได้ เมื่อเห็นหน้ากู