กรรณิการ์

  ด้ามขวาน   มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กรรณิการ์ มาลีฮวนน่า feat. ยงยุทธ ด้ามขวาน

Em | Em |D | Em |
Em | Em |D | Em |

 Em  เธอคือความหวัGงของพ่อแม่ Em  กรรณิการ์นี้แปDล..ดอกไม้ขาว Em  สาวบริสุทGธิ์ยังผุดผ่อง Em  สี่คนพี่น้อDง ซนกว่าใคร ๆEm ..

 Em  เธอคือความหมาGยของชายในฝัน Em  เธอคือน้องฉัDน ที่ห่วงนักหนา Em  ใช่ภาพมายาDที่บังหน้าหลอนหลEmอก   ไปเรียนบางกอGก แล้วต้องกลับมEmา..

กรรณิกาDร์..โอ้ครูกรรณิกาEmร์..กรรณิกาAร์..โอ้ครูกรรณิกาEmร์..

Em | Em |D | Em |

 Em  ลาทุก ๆ คGน ไปเรียนต่อ Em  บอกคุณแม่พ่Dอ..ว่าจะกลับมา Em  ใช้ทุนรัฐบาGล ไปศึกษา Em  สองปีกลับมDารับหน้าที่คEmรู

 Em  เด็กน้อยคอยคGรูกรรณิการ์กลับ Em  ปูชนีย์ไปลัDบ ไม่กลับมา Em  นี่คือผลพวGงของการศึกษา Em  ครูไม่กลับมDารับหน้าที่คEmรู

 Em  เด็กน้อยคอยคGรูกรรณิการ์กลับ Em  ปูชนีย์ไปลัDบ ไม่กลับมา Em  เพื่อความก้าวหน้Gาทางวิชาการ Em  มัธยมประชาบาDล ไม่มีตำแหน่Em

* | ** |

กรรณิกาDร์..โอ้ครูกรรณิกาEmร์..คอร์ดเพลง กรรณิการ์ มาลีฮวนน่า feat. ยงยุทธ ด้ามขวาน

เนื้อเพลง กรรณิการ์ มาลีฮวนน่า feat. ยงยุทธ ด้ามขวาน เธอคือความหวังของพ่อแม่ กรรณิการ์นี้แปล ดอกไม้ขาว สาวบริสุทธิ์ยังผุดผ่อง สี่คนพี่น้อง ซนกว่าใครๆ เธอคือความหมายของชายในฝัน เธอคือน้องฉัน ที่ห่วงนักหนา ใช่ภาพมายาที่บังหน้าหลอนหลอก ไปเรียนบางกอก แล้วต้องกลับมา กรรณิการ์ โอ้ครูกรรณิการ์ กรรณิการ์ โอ้ครูกรรณิการ์ ลาทุกๆคน ไปเรียนต่อ บอกคุณแม่พ่อ ว่าจะกลับมา ใช้ทุนรัฐบาล ไปศึกษา สองปีกลับมารับหน้าที่ครู เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับ ไม่กลับมา นี่คือผลพวงของการศึกษา ครูไม่กลับมารับหน้าที่ครู เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับ ไม่กลับมา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มัธยมประชาบาล ไม่มีตำแหน่ง กรรณิการ์ โอ้ครูกรรณิการ์