ให้มันดูแลเธอ

  MAN'R   แร็พ   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้มันดูแลเธอ MAN'R
เนื้อร้อง/ทำนอง: MAN'Rเรียบเรียง/ดนตรี: John Luna, OWENโปรดิวเซอร์: John Luna

Fm | Gm |Cm | Cm |
Fm | Gm |Cm | Cm |

ขอให้คนที่เธอเลือFmกนั้นมันดูแลเธGmอดี ๆคนคุยอย่างฉัCmนก็คงมาไกลได้เพียงเท่านี้คุยให้ตาFmยแต่ผลสุดท้ายก็เจ็Gmบอยู่ดีใจที่มีมัCmนคงไม่พอเธอถึงไม่เลือกมัน

แล้วที่ผ่านมFmาเธอคุยกับมันใช่ไหGmเธอบอกไม่ว่างรับสายเอาดิ เธCmอที่บอกไม่เคยว่างเธอคงมีใครที่รออยู่ข้าง ๆ กาย

เหFmย่! รู้ว่าใจฉันมันกระจGmอกเจ็บแค่ไหนที่โดนเธอหลCmอกมัวจนเหมือนหูตามันบอดที่พูดอะไรก็ดันไปเชื่อFmใจเธอ    Gmอาจดูเหมือนโง่แต่เพราะว่าฉันCmนั้นรักเธอ

คำว่ารัFmกก็รู้เธอลวงหลอกอยู่แค่ตัGmวไม่มีใจไม่เอาหรอกไม่ได้เดาใจCmแต่เจตนาเธอคอยบอก..ว่าเธอมีใคร

ถ้าหากเธอเลือกแล้Fmว ถ้าเธอจะไปก็ไม่Gmได้ว่าอย่าเดินกลับมานCmะถ้าเสียใจมา ฉันก็ไม่เอาฝากอวยพFmรให้รักเธอพังเหมือนรัGmกของเราให้เธอกับเขCmาอย่าได้มีสุขให้มีแต่ทุกข์ใจ

** |

Fmอให้เธออย่ามีสุขขอให้เธอนั้นทุGmกข์เหมือนเธอทำกับฉันCmอให้เขานั้นทิ้งเธอและอย่าได้เป็นอย่างที่ที่เธอหวังควาFmมฝันอะไรขอให้มัGmนพังเจ็บเกือบตายอย่างฉันแล้วกัCm

ขอให้พิษรักมันทำร้าFmยหัวใจเธGmเจ้าอย่าได้เจอรักที่สมหวัCmงจากนี้ไปจนนิรันดร์เจ็บซะบ้างจะได้รู้สึFmก สำนึกได้บ้าGmงแล้วกันขอให้คนที่เธอฝัCmนนั้นมันทำร้ายหัวใจของเธอ

เกลีFmยดไม่ลง และคGmงไม่ลืมไอ้คนอย่างเธอจำCmใส่ใจเสมอ ว่าเธอนั้นร้ายสักเพียงใดFmเอาความช้ำมาจุGmดเป็นไฟสาปให้เธอนั้นช้ำฤทัCmย เหมือนดั่งฉัน

ขอให้คนที่เธอเลือFmกนั้นทำน้ำตาเธอเอ่Gmอนองอย่าได้ครอบครอCmงความรักดี ๆ อย่างใจหวังเจ็บปางตาFmยขอให้เธอเจอมันบ้าGmงแล้วกันคนที่มาทำCmให้ใจเธอช้ำเหมือนฉันตอนนี้เย้เย เหย่เย

Fm | Gm |Cm | Cm |
Fm | Gm |Cm | Cm |คอร์ดเพลง ให้มันดูแลเธอ MANR

เนื้อเพลง ให้มันดูแลเธอ MAN R ขอให้คนที่เธอเลือกนั้นมันดูแลเธอดีๆคนคุยอย่างฉันก็คงมาไกลได้เพียงเท่านี้ คุยให้ตายแต่ผลสุดท้ายก็เจ็บอยู่ดี ใจที่มีมันคงไม่พอเธอถึงไม่เลือกมัน แล้วที่ผ่านมาเธอคุยกับมันใช่ไหม เธอบอกไม่ว่างรับสาย เอาดิ เธอที่บอกไม่เคยว่าง เธอคงมีใครที่รออยู่ข้างๆกาย เหย่! รู้ว่าใจฉันมันกระจอก เจ็บแค่ไหนที่โดนเธอหลอก มัวจนเหมือนหูตามันบอด ที่พูดอะไรก็ดันไปเชื่อใจเธอ อาจดูเหมือนโง่แต่เพราะว่าฉันนั้นรักเธอ คำว่ารักก็รู้เธอลวงหลอก อยู่แค่ตัวไม่มีใจไม่เอาหรอก ไม่ได้เดาใจแต่เจตนาเธอคอยบอก ว่าเธอมีใคร ถ้าหากเธอเลือกแล้ว ถ้าเธอจะไปก็ไม่ได้ว่า อย่าเดินกลับมานะถ้าเสียใจมา ฉันก็ไม่เอา ฝากอวยพรให้รักเธอพังเหมือนรักของเรา ให้เธอกับเขาอย่าได้มีสุขให้มีแต่ทุกข์ใจ ขอให้เธออย่ามีสุข ขอให้เธอนั้นทุกข์เหมือนเธอทำกับฉัน ขอให้เขานั้นทิ้งเธอ และอย่าได้เป็นอย่างที่ที่เธอหวัง ความฝันอะไรขอให้มันพัง เจ็บเกือบตายอย่างฉันแล้วกัน ขอให้พิษรักมันทำร้ายหัวใจเธอ เจ้าอย่าได้เจอรักที่สมหวังจากนี้ไปจนนิรันดร์ เจ็บซะบ้างจะได้รู้สึก สำนึกได้บ้างแล้วกัน ขอให้คนที่เธอฝันนั้นมันทำร้ายหัวใจของเธอ เกลียดไม่ลง และคงไม่ลืมไอ้คนอย่างเธอ จำใส่ใจเสมอ ว่าเธอนั้นร้ายสักเพียงใด เอาความช้ำมาจุดเป็นไฟ สาปให้เธอนั้นช้ำฤทัย เหมือนดั่งฉัน ขอให้คนที่เธอเลือกนั้นทำน้ำตาเธอเอ่อนอง อย่าได้ครอบครองความรักดีๆอย่างใจหวัง เจ็บปางตายขอให้เธอเจอมันบ้างแล้วกัน คนที่มาทำให้ใจเธอช้ำเหมือนฉันตอนนี้ เย้เย เหย่เย