ฉันคือดวงจันทร์

  MONICA   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันคือดวงจันทร์ MONICA
เนื้อร้อง/ทำนอง: Monicaเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: White Music

F#m G#m | C#m |
F#m G#m | C#m |

 F#m  ดวงดาวมากมาG#mยพร่างพราวอยู่เต็C#mมท้องฟ้า   แต่ไม่เคยจะเห็F#mนว่ามีใครงาG#mมได้เกินกว่าเธC#m

ตัวเธอที่เป็F#mนเหมือนโลกทั้งใบG#mส่วนฉันที่มีC#mเพียงแค่หัวใจอยากได้ตัวเธF#mอแล้วต้องทำไงG#m Oh my lovC#me

ถ้าเปรียบตัวฉัF#mนเป็นเหมือนพระจันG#mทร์และเปรียบว่าเขC#mาเป็นเหมือนตะวันถ้าอย่างนั้F#mนคงไม่มีวัG#mนเธอจะมอC#mงมา

เพราะฉันโคจF#mรวนรอบตัวเธG#mส่วนเธอก็มอC#mงแต่เขาเล่าเออตะวันผู้พร้อF#mมไปด้วยเลิศเลG#mต่างจากฉัC#mน.. โอ้จันทรา..

F#m G#m | C#m |
F#m G#m | C#m |

ฉันคือดวงจันF#mทร์ที่โคจG#mรอยู่รอบตัวC#mคุณส่วนคุณคือโลF#mกที่โคจG#mรอยู่รอบตัC#mวเขาเขาคือดวF#mงอาทิตย์ที่ไม่รู้G#mแม้ความเจ็บปวC#mดของเราปล่อยเธอตรอมตรF#mม จนหัวใG#mจแทบจะพัC#m

ถ้าอย่างนั้นเธอจF#m G#mะทน..          ไปทำไC#mรักข้าF#mงเดียว.G#m | C#m.

งาF#mมแสนงาG#mม เจ้าโลกใบน้อC#mย ขอพี่ร่วมทางจงปล่อยเขาไว้F#mให้ทรมG#mานกับความผิดพลั้C#mงที่เธอเจ็บช้ำ

โปรดเถอะคนดีF#m พี่ขอสาบาG#mไม่มีความทุC#mกข์จากนี้แม้นานพระจันทร์ดวงนี้F#mจะขอติดตG#mามดูแลจงรัC#mกกว่าใจและกายจะมรณา

F#m G#m | C#m |
F#m G#m | C#m |

* | ** |

F#m G#m | C#m | ( x2 )คอร์ดเพลง ฉันคือดวงจันทร์ MONICA

เนื้อเพลง ฉันคือดวงจันทร์ MONICA ดวงดาวมากมายพร่างพราวอยู่เต็มท้องฟ้า แต่ไม่เคยจะเห็นว่ามีใครงามได้เกินกว่าเธอ ตัวเธอที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบ ส่วนฉันที่มีเพียงแค่หัวใจ อยากได้ตัวเธอแล้วต้องทำไง Oh my love ถ้าเปรียบตัวฉันเป็นเหมือนพระจันทร์ และเปรียบว่าเขาเป็นเหมือนตะวัน ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีวันเธอจะมองมา เพราะฉันโคจรวนรอบตัวเธอ ส่วนเธอก็มองแต่เขาเล่าเออ ตะวันผู้พร้อมไปด้วยเลิศเลอ ต่างจากฉัน โอ้จันทรา ฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณ ส่วนคุณคือโลกที่โคจรอยู่รอบตัวเขา เขาคือดวงอาทิตย์ ที่ไม่รู้แม้ความเจ็บปวดของเรา ปล่อยเธอตรอมตรม จนหัวใจแทบจะพัง ถ้าอย่างนั้นเธอจะทน ไปทำไม รักข้างเดียว งามแสนงาม เจ้าโลกใบน้อย ขอพี่ร่วมทาง จงปล่อยเขาไว้ให้ทรมาน กับความผิดพลั้งที่เธอเจ็บช้ำ โปรดเถอะคนดี พี่ขอสาบาน ไม่มีความทุกข์จากนี้แม้นาน พระจันทร์ดวงนี้จะขอติดตาม ดูแลจงรักกว่าใจและกายจะมรณา