พระพุทธเจ้า

  อมรภัทร เสริมทรัพย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พระพุทธเจ้า อมรภัทร เสริมทรัพย์

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

วันEที่ฟ้าเริ่มส่องแสง..สำแดงให้เห็นเป็นคำถามเกิC#mดแก่เจ็บตายซ้ำ วนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุAกสิ่งกำเนิดนั้น..สถิตสถานตั้งอยู่ไว้ถึงBวันแตกสลาย..ดับสิ้นไปไม่มั่นคง

จากEเจ้าชายสุขล้นฟ้า ทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดงทิ้งC#mอบายแห่งใหลหลง บำเพ็ญทุกรกิริยาเข็Aญกายจนหิวโหย ร่วงโรยทรุดโทรมเวทนาแล้วBจึงได้รู้ว่า ไม่ใช่หนทางสว่างเลย

 E  พระอC#mงค์ทรงค้นพบ..   การเวียนจAบของจักรวาล   หนทาF#งที่จะว่ายผ่าน..วัฏสงสาBรอันปลดปลง

สายEพิณที่ดีดนั้น ถ้าปล่อยให้มันเริ่มหย่อนลงละC#mเลยและลืมหลง จะคงสำเนียงเป็นพิณไหมและAสายพิณที่ตั้งขึง ถ้าบิดให้ตึงจนมากไปถึงBคราวดีดเล่นสาย คงขาดผึงไปในไม่นาน

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

* |

หนEทางแห่งพุทธะ คือหลีกลดละในโลภหลงแลC#mะมิใช่อย่างฝุ่นผง ที่ปล่อยล่องลอยไปวัน ๆหนAทางแห่งพุทธะ คือทางสายกลางอันเบิกบานให้Bอยู่กับคืนวัน คือปัจจุบันอย่างตื่นรู้E..

E |คอร์ดเพลง พระพุทธเจ้า อมรภัทร เสริมทรัพย์

เนื้อเพลง พระพุทธเจ้า อมรภัทร เสริมทรัพย์ วันที่ฟ้าเริ่มส่องแสง สำแดงให้เห็นเป็นคำถาม เกิดแก่เจ็บตายซ้ำ วนเวียนจนเห็นความเป็นไป ทุกสิ่งกำเนิดนั้น สถิตสถานตั้งอยู่ไว้ ถึงวันแตกสลาย ดับสิ้นไปไม่มั่นคง จากเจ้าชายสุขล้นฟ้า ทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดง ทิ้งอบายแห่งใหลหลง บำเพ็ญทุกรกิริยา เข็ญกายจนหิวโหย ร่วงโรยทรุดโทรมเวทนา แล้วจึงได้รู้ว่า ไม่ใช่หนทางสว่างเลย พระองค์ทรงค้นพบ การเวียนจบของจักรวาล หนทางที่จะว่ายผ่าน วัฏสงสารอันปลดปลง สายพิณที่ดีดนั้น ถ้าปล่อยให้มันเริ่มหย่อนลง ละเลยและลืมหลง จะคงสำเนียงเป็นพิณไหม และสายพิณที่ตั้งขึง ถ้าบิดให้ตึงจนมากไป ถึงคราวดีดเล่นสาย คงขาดผึงไปในไม่นาน หนทางแห่งพุทธะ คือหลีกลดละในโลภหลง และมิใช่อย่างฝุ่นผง ที่ปล่อยล่องลอยไปวันๆหนทางแห่งพุทธะ คือทางสายกลางอันเบิกบาน ให้อยู่กับคืนวัน คือปัจจุบันอย่างตื่นรู้