จ่าหน้าซองถึงน้องพี่

  คณะขวัญใจ   ฉันใด   โฟล์ก   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จ่าหน้าซองถึงน้องพี่ คณะขวัญใจ X ฉันใด
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชีวิน โกมารทัตเรียบเรียง: ชีวิน โกมารทัตสังกัดค่าย: Gru Recordติดต่องานแสดง: 0967010546, 0827511226, 0639166983

C | G |Am | F G |
C | G |Am | F G |

เวลCาผ่านมาล่วงเลย ไม่เคFยหลอกลวงผู้ใดเด็กหญิCงผู้เคยสดใส นานไDmปสีดำปะปนG

ผ่านไปFในใจเธอแปรCเปลี่ยนหมุนเวียFนเรืองราวหลากหลาCดอกไม้Dmงดงามเจ้าอ่อนไหEmอาจลอยไกFลตามลมพัดแรGง..

รัCกของพี่นี้ มีให้เธGอในวันนั้นถึงวันนี้Amยังอยู่ ฝาFกบอกดวงดาGวให้เธอรู้หากวันไหCนเธอสับสน แรงอ่อนล้Gโลกโหดร้าย ให้เธอมีAmน้ำตาใจFลืมศรัทธGาแห่งความฝันฉัCนจะเฝ้าดู ไม่ห่างเธGอ คอยปลอบฝันเธอนั้นไม่Amต้องห่วง จะดูแลFด้วยใจทั้งดวGงของพี่ชาย

C | G |Am | F G |
C | G |Am | F G |

* | ** | ** |

C | G | Am |

จะดูแลFด้วยใจทั้งดวGงของพี่ชาC | G | AmจะดูแลFด้วยใจทั้งดวGงของพี่ชาCคอร์ดเพลง จ่าหน้าซองถึงน้องพี่ คณะขวัญใจ X ฉันใด

เนื้อเพลง จ่าหน้าซองถึงน้องพี่ คณะขวัญใจ X ฉันใด เวลาผ่านมาล่วงเลย ไม่เคยหลอกลวงผู้ใด เด็กหญิงผู้เคยสดใส นานไปสีดำปะปน ผ่านไปในใจเธอแปรเปลี่ยน หมุนเวียนเรืองราวหลากหลาย ดอกไม้งดงามเจ้าอ่อนไหว อาจลอยไกลตามลมพัดแรง รักของพี่นี้ มีให้เธอในวันนั้น ถึงวันนี้ยังอยู่ ฝากบอกดวงดาวให้เธอรู้ หากวันไหนเธอสับสน แรงอ่อนล้า โลกโหดร้าย ให้เธอมีน้ำตา ใจลืมศรัทธาแห่งความฝัน ฉันจะเฝ้าดู ไม่ห่างเธอ คอยปลอบฝัน เธอนั้นไม่ต้องห่วง จะดูแลด้วยใจทั้งดวงของพี่ชาย จะดูแลด้วยใจทั้งดวงของพี่ชาย จะดูแลด้วยใจทั้งดวงของพี่ชาย