ฉันมันไม่ดี

  เสก ผานชื่น   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันมันไม่ดี เสก ผานชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: WEF APLเรียบเรียง: เสก ผานชื่นติดต่องานแสดง: 0804196465

A E | F#m E |D | E |

เจ็Aบมามากเท่าไหร่ หัวใจEไม่เคยจำทั้งที่รู้F#mเธอเป็นคนทำ..ให้ฉันต้องนอEนเสียน้ำตา

ยังAรักเขา ยังทุ่มเทEแรงและเวลาแต่ได้ใF#mจพัง ๆ กลับมา ช่างไร้ค่Eาเสียจริงเรา

ถ้าเธอนั้นไม่Dรักกัน แล้วใซจึงเดินEเข้ามาช่วงเวลC#mาที่ฉันอ่อนแF#mแต่วันนี้Dกลับไม่แยแส ไม่สนEใจ..

ฉันมันไม่ดีAอย่างที่ใครเป็Eฉันมันไม่เด่F#mน ไม่รวยเงินทEองไม่มีรถหDรู.. มีแต่รถเครื่Eองคันเดิมพัง ๆแค่รักเก่า ๆA ปล่อยให้มันจEเรื่องราวเก่า ๆF#m ให้ปล่อยตามลEไม่ต้องคาดหวัDง..ให้มันตาEยไปกับหัวใจที่ฉันเคยให้(A)เธอ..

E |

เมื่อเธAอเลือกแล้ว ฉันคงทำEอะไรไม่ได้มันคงเดิF#mนต่อไปไม่ไหว เยื่อใยEเรามันคงหาย

เธDอคงลืมรักของEเราไปมันไม่มีC#mความหมายกับใจF#mอีกแล้วฉันคงปล่Dอย.. อยากให้เธอมีEความสุขกับเขา..

** |

A E | F#m E |D | E |

* | ** |

ให้มันตาDยไปกับหัวใจE.. ที่ฉันเคยให้Aเธอ..คอร์ดเพลง ฉันมันไม่ดี เสก ผานชื่น

เนื้อเพลง ฉันมันไม่ดี เสก ผานชื่น เจ็บมามากเท่าไหร่ หัวใจไม่เคยจำ ทั้งที่รู้เธอเป็นคนทำ ให้ฉันต้องนอนเสียน้ำตา ยังรักเขา ยังทุ่มเทแรงและเวลา แต่ได้ใจพังๆกลับมา ช่างไร้ค่าเสียจริงเรา ถ้าเธอนั้นไม่รักกัน แล้วใซจึงเดินเข้ามา ช่วงเวลาที่ฉันอ่อนแอ แต่วันนี้กลับไม่แยแส ไม่สนใจ ฉันมันไม่ดีอย่างที่ใครเป็น ฉันมันไม่เด่น ไม่รวยเงินทอง ไม่มีรถหรู มีแต่รถเครื่องคันเดิมพังๆแค่รักเก่าๆปล่อยให้มันจม เรื่องราวเก่าๆให้ปล่อยตามลม ไม่ต้องคาดหวัง ให้มันตายไปกับหัวใจที่ฉันเคยให้เธอ เมื่อเธอเลือกแล้ว ฉันคงทำอะไรไม่ได้ มันคงเดินต่อไปไม่ไหว เยื่อใยเรามันคงหาย เธอคงลืมรักของเราไป มันไม่มีความหมายกับใจอีกแล้ว ฉันคงปล่อย อยากให้เธอมีความสุขกับเขา ให้มันตายไปกับหัวใจ ที่ฉันเคยให้เธอ