ตาลลาไทร

  ตุ๊ก บองหลา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตาลลาไทร ตุ๊ก บองหลา

Cm | Cm |Cm | Cm |A# | Cm |

ชีCmวิตเพียงลำพังก็ยังท้อแท้A#ร่อแร่Cต้นตาD#ล..ริมคันCmนาดัFmนมีไทรเข้ามาเกาะรัดกายA#า..เอาไว้Cm..คิFmดว่าคงสุขใจ หากแม้นมีใคA#ร.. เดินร่วมทาCmง..

ชีCmวิตต้องเปลี่ยนผันเมื่อตัวเธอนั้A#นเข้ามCอ่อนล้D#า..ยิ่งกว่าCmเดิมเธอFmไม่เคยช่วยเติม ช่วยเสริมกำลังA#..ไปฝั่งฝัCmน้ำFmเข้าเรือทุกวัน ไม่ช่วยวิดกัA#น มันคงจCmม..

พี่เป็นดั่งต้นตาG#ล รักเธอนั้A#นแต่เธอเอาแต่Cm G7ใจ..เธอเป็นต้นไทG#ร ไม่ทำไหรA#มาเกาะกินอย่างเดีCm G7ยว..เอาแต่แต่งตัG#ว ทูนหัA#วกับขอเงินไปเที่D#ยวไม่เคยช่วCmยกันหากินเก็บเกี่Fmยวคิดอย่างเดียA#วแค่ขอให้เธอสบCmาย..

ชีCmวิตต้องซมซานโอ้ตาลต้นน้อG#ยค่อย ๆC ซีดเซียD#ว..เหี่ยวลCmไทFmรยังเบ่งบาน แตกกิ่งแตกก้าA#น..สาขCmา..รักFmเธอสุดอุรา ยอมสิ้นชีวA#า ดังตาลลาCmไทร

Cm | A# |Cm | Cm |
Cm | A# |Cm |

* | ** |

รักFmเธอสุดอุรา ยอมสิ้นชีวA#า ดังตาลลาCmไทรคอร์ดเพลง ตาลลาไทร ตุ๊ก บองหลา

เนื้อเพลง ตาลลาไทร ตุ๊ก บองหลา ชีวิตเพียงลำพังก็ยังท้อแท้ร่อแร่ ต้นตาล ริมคันนา ดันมีไทรเข้ามาเกาะรัดกายา เอาไว้ คิดว่าคงสุขใจ หากแม้นมีใคร เดินร่วมทาง ชีวิตต้องเปลี่ยนผันเมื่อตัวเธอนั้นเข้ามา อ่อนล้า ยิ่งกว่าเดิม เธอไม่เคยช่วยเติม ช่วยเสริมกำลัง ไปฝั่งฝัน น้ำเข้าเรือทุกวัน ไม่ช่วยวิดกัน มันคงจม พี่เป็นดั่งต้นตาล รักเธอนั้นแต่เธอเอาแต่ใจ เธอเป็นต้นไทร ไม่ทำไหรมาเกาะกินอย่างเดียว เอาแต่แต่งตัว ทูนหัวกับขอเงินไปเที่ยว ไม่เคยช่วยกันหากินเก็บเกี่ยว คิดอย่างเดียวแค่ขอให้เธอสบาย ชีวิตต้องซมซาน โอ้ตาลต้นน้อยค่อยๆซีดเซียว เหี่ยวลง ไทรยังเบ่งบาน แตกกิ่งแตกก้าน สาขา รักเธอสุดอุรา ยอมสิ้นชีวา ดังตาลลาไทร รักเธอสุดอุรา ยอมสิ้นชีวา ดังตาลลาไทร