สุขสมดุล

  WHATFALSE   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุขสมดุล WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรวัฒน์ จิตรศาลา

E | E |E | B |

ฉันเชื่EอในโชคชะตE7เวลAาและความบังเอิBในยาEมที่แสนเพลิดเพลิE7ดำเนินAไม่เคยสูญเปล่B

เธอคืEอผู้สร้างเรื่องราE7ก็เหมือนถึงคราAวครั้งแรกที่เราพบกัBรอยยิ้Eมที่ช่างชวนฝัE7ท่ามกลางพืชพัAนธุ์ ป่าไBม้ สายน้ำE..

เธอคืC#mอผู้สร้างสมดุBล..ที่ทำC#mให้โลกเวียนหมุBน..บางทีF#mทำใจว้าวุ่นB..บางครั้F#mงอบอุ่BนหัวใE | E7จ..

คงไม่เข้าใจA..ฟ้าใสB..ถ้าไร้EความมืB/D#ดจากฝนC#mคงไม่เข้าใจA..สายชBล..ถ้าไม่จEน เหลือควB/D#ามแห้งแล้C#mคงไม่เห็นค่Aา..ป่าไม้B..ถ้าไม่เจEออากB/D#าศร้อนแรC#mรักเธF#mอไม่เคยเปลี่ยนแปลBเธF#mอคือที่แสดงBความสมดุEล..

E | E7 |A | B |
E | E7 |A | B |
E | E7 |A | B |
E | E7 |A | B | E |

* | ** |

ยินดีF#mพบเธออีกครั้Bเธอที่เป็F#mนดั่งสมดุลของฉัBเข้าใจF#mความทุกข์ความสุขความฝัBน.. เมื่อพบเธอ..

E | E |E | B |
E |คอร์ดเพลง สุขสมดุล WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง สุขสมดุล WHATFALSE (วอทฟอลซ์)ฉันเชื่อในโชคชะตา เวลาและความบังเอิญ ในยามที่แสนเพลิดเพลิน ดำเนินไม่เคยสูญเปล่า เธอคือผู้สร้างเรื่องราว ก็เหมือนถึงคราวครั้งแรกที่เราพบกัน รอยยิ้มที่ช่างชวนฝัน ท่ามกลางพืชพันธุ์ ป่าไม้ สายน้ำ เธอคือผู้สร้างสมดุล ที่ทำให้โลกเวียนหมุน บางทีทำใจว้าวุ่น บางครั้งอบอุ่นหัวใจ คงไม่เข้าใจฟ้าใส ถ้าไร้ความมืดจากฝน คงไม่เข้าใจสายชล ถ้าไม่จน เหลือความแห้งแล้ง คงไม่เห็นค่าป่าไม้ ถ้าไม่เจออากาศร้อนแรง รักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง เธอคือที่แสดงความสมดุล ยินดีพบเธออีกครั้ง เธอที่เป็นดั่งสมดุลของฉัน เข้าใจความทุกข์ความสุขความฝันเมื่อพบเธอ