มนต์พระกาฬ (หลวงพ่อกวย)

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มนต์พระกาฬ กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: เอ็ม นาโนน

เทพทรงดDล มนต์มหากาEฬ สะท้านกลัF#mใครเล่นลัDบ หลังศิษย์กู.E. เดี๋ยวรู้ผF#m

F#m | F#m |Bm | C#m |
F#m E | D A |F#m E | D |E | E |

สิบนิ้F#mวกราบวันทาEลูกแบDกทุกข์มา ไหว้Aวอนขอพ่อกวF#mยจ๋า ลูกเหนื่C#mอยและท้อเหลือเกิD

ทำดีF#mแทบตาย ก็โดนพูEดลับหลังตกเป็Dนผู้ร้าย ในสายตAาคนอื่นแทบจBmะไม่มีที่ยืEน ต้องทนฝืนยิ้มทั้Aงน้ำตา

ทำดีBmไม่เคยถูกชมก้าวผิดเพียงครั้C#mงคนจ้องจะรF#mอด่าลูกถูDกย้ำยีเรื่อยมา พ่อจ๋าช่วยลูEกที

เทพทรงดDล มนต์มหากาEฬ สะท้านกลัF#mใครเล่นลัDบ หลังศิษย์กูE เดี๋ยวรู้Aผลใครคิดร้าDย กลับสะท้อEน ย้อนตีมัC#mนให้อับจF#mกูจะอยู่ช่Bmวยศิษย์ทุกคEน พระครูกวF#m

D | C#m |Bm E | A |
เออ เอิง เออ.. เอิง เอย.. |
เอิง เออ เอ่อ เออ เอ่อ เออ เอ๋ย |
D | C#m F#m |Bm | E |

* | ** |

F#m | F#m |คอร์ดเพลง มนต์พระกาฬ กานต์ ทศน

เนื้อเพลง มนต์พระกาฬ (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศนเทพทรงดล มนต์มหากาฬ สะท้านกลับ ใครเล่นลับ หลังศิษย์กูเดี๋ยวรู้ผล สิบนิ้วกราบวันทา ลูกแบกทุกข์มา ไหว้วอนขอ พ่อกวยจ๋า ลูกเหนื่อยและท้อเหลือเกิน ทำดีแทบตาย ก็โดนพูดลับหลัง ตกเป็นผู้ร้าย ในสายตาคนอื่น แทบจะไม่มีที่ยืน ต้องทนฝืนยิ้มทั้งน้ำตา ทำดีไม่เคยถูกชม ก้าวผิดเพียงครั้งคนจ้องจะรอด่า ลูกถูกย้ำยีเรื่อยมา พ่อจ๋าช่วยลูกที เทพทรงดล มนต์มหากาฬ สะท้านกลับ ใครเล่นลับ หลังศิษย์กู เดี๋ยวรู้ผล ใครคิดร้าย กลับสะท้อน ย้อนตีมันให้อับจน กูจะอยู่ช่วยศิษย์ทุกคน พระครูกวย