นาคา นาคราช

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นาคานาคราช กานต์ ทศน
สังกัดค่าย: Khaosan Land

สาธุ สาธุG เจ้าปู่ศรีสุทโธช่วยชีวิตเซโซBmของลูกด้วยหนาสาธุ สาธุAm เจ้าย่าปทุมมาช่วยพลิกชะตCาให้พบชีวิตใหDม่สาธุ สาธุG วอนปู่นาคาพญานาคราBmช ขอให้ลูกพ้นภัยขอให้ทรัพย์งาAmน ทรัพย์เงินทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรักDใคร่..จงหลั่งไหAmล..เข้ามาในDชีวิตลูกด้วยGเทอญ..

C | Bm E |Am | D |

น้ำโขงชุ่มเGย็น แต่ใจลูกเต้นBmทุกข์ร้อนชีวิตแรมAmรอน..เหมือนถูกตัดตอนด้วDยกรรม

งานถูกเขาแกล้Gง เงินถูกเขาโกง รักโดนหลอกซ้ำBm..ชีวิตมืดAmดำ ไม่เจอCทางออกสักDที

อยากสิ้นคราAmบน้ำตาอยากล้างบBmาปไล่ความไม่ดีลูกจึงมAmาพึ่งบารมี ช่วยลูกCทีอยากหลุดพ้น จากเรื่องร้าย ๆD ..

** |

G | Bm |Am | Em |
Em | Bm |Am D | G |

* | ** |

น้ำโขงชุ่มGเย็น แต่ใจลูกเต้นBmทุกข์ร้อนมาขอแรงAmผ่อน..ให้ชีวิตลูกก้าวDเดินแผ่นยันต์คุ้มใจG อยากมีไว้บูชาเหลืBmอเกินหากพ้นความขาดAmเขิน ลูกจะไปสร้าง..Dองค์ปูย่า นาคาเมืองGนี้

หากพ้นความขาดAmเขิน ลูกจะไปสร้าง.. Dองค์ปูย่านาคาเมืองนี้

C | Bm E |Am D | G |คอร์ดเพลง นาคานาคราช กานต์ ทศน

เนื้อเพลง นาคานาคราช กานต์ ทศนสาธุ สาธุ เจ้าปู่ศรีสุทโธ ช่วยชีวิตเซโซของลูกด้วยหนา สาธุ สาธุ เจ้าย่าปทุมมา ช่วยพลิกชะตาให้พบชีวิตใหม่ สาธุ สาธุ วอนปู่นาคา พญานาคราช ขอให้ลูกพ้นภัย ขอให้ทรัพย์งาน ทรัพย์เงิน ทรัพย์ทอง ทรัพย์คนรักใคร่ จงหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตลูกด้วยเทอญ น้ำโขงชุ่มเย็น แต่ใจลูกเต้นทุกข์ร้อน ชีวิตแรมรอนเหมือนถูกตัดตอนด้วยกรรม งานถูกเขาแกล้ง เงินถูกเขาโกง รักโดนหลอกซ้ำ ชีวิตมืดดำ ไม่เจอทางออกสักที อยากสิ้นคราบน้ำตา อยากล้างบาปไล่ความไม่ดี ลูกจึงมาพึ่งบารมี ช่วยลูกที อยากหลุดพ้น จากเรื่องร้ายๆ น้ำโขงชุ่มเย็น แต่ใจลูกเต้นทุกข์ร้อน มาขอแรงผ่อนให้ชีวิตลูกก้าวเดิน แผ่นยันต์คุ้มใจ อยากมีไว้บูชาเหลือเกิน หากพ้นความขาดเขิน ลูกจะไปสร้าง องค์ปูย่า นาคาเมืองนี้ หากพ้นความขาดเขิน ลูกจะไปสร้าง องค์ปูย่านาคาเมืองนี้