จากใจกวี

  ช่างโคช   น้องอาม นวลปาน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จากใจกวี ช่างโคช (สุนทรภู่)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ช่างโคชเรียบเรียง: ปริทัศน์ ระฆังทองสังกัดค่าย: PingPong Music

 Em  ว่าอ้อ เอ้Dย อ่อรัC   รักกัDนตรงไหน Em  ว่าอ้อ เอ้Dย อ่อรัC   รักกัDนอย่างไรEm..

เขEmาบอกว่าขุนช้าDงอาภัพรัก..Cเลยใช้DเงินตราเลEmยได้ร่างกาDยวันทองมCเพราะติดสินบDนบิดรมารดา

แล้Emวว่าขุนแผDนใช้หน้าตCร่ายมนต์คาถDาให้หลงไหลเมีEmยหนึ่งเมียสอDงก็ครองใจCให้หลงใหDลที่รูปงาม

ตัEmวดำดังเงาะป่DาจิตใจงาCยังซ่อนร่างกาDยที่เป็นทองเขEmามีเอกลัDกษณ์ที่น่าครอบครCองเลยได้ครอบครDองใจมเหสี..Em

แต่ตัวกูC.. ไม่มีอะไรD..มีแต่ความจริงใจEmมีแค่เพียงหัวใจC.. ที่ซื่อตรD

กูEmเพียงกวีเขียนบทกลอนกูCใช้นามว่าสุนทรภู่เล่Gาคำว่ารักของตัวกู เป็Dนบทสวยหรูได้แค่นั้นไม่มีEmกายทองจะครองใจ ไม่มีCคาถามัดใจกันไม่มีGเงินตราให้เจ้านั้น มีDแค่เพียงใจซื่อตรง

ถ่าEmยทอดออกมาเป็นบทกลอนกลั่CนกรองออกมาจากหัวใจคำGว่ารักที่เขียนไว้ กลั่DนมาจากใจของกวีEmเท่านี้C.. โอเอ้Dย.. โอ้ความรัEmว่าออว่าอCอ.. ออเอ้Dย.. โว้..

Em | C |G | D |
Em | C |G | D |

* | ** |

ถ่าEmยทอดออกมาเป็นบทกลอนกลั่CนกรองออกมาจากหัวใจคำGว่ารักที่เขียนไว้กลั่DนมาจากใจของกวีEm

เท่านี้C.. โอเอ้Dย.. โอ้ความรัEmว่าออว่าอCอ.. ออเอ้Dย..

Em |คอร์ดเพลง จากใจกวี ช่างโคช (สุนทรภู่)

เนื้อเพลง จากใจกวี ช่างโคช (สุนทรภู่)ว่าอ้อ เอ้ย อ่อรัก รักกันตรงไหน ว่าอ้อ เอ้ย อ่อรัก รักกันอย่างไร เขาบอกว่าขุนช้างอาภัพรัก เลยใช้เงินตรา เลยได้ร่างกายวันทองมา เพราะติดสินบนบิดรมารดา แล้วว่าขุนแผนใช้หน้าตา ร่ายมนต์คาถาให้หลงไหล เมียหนึ่งเมียสองก็ครองใจ ให้หลงใหลที่รูปงาม ตัวดำดังเงาะป่าจิตใจงาม ยังซ่อนร่างกายที่เป็นทอง เขามีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครอง เลยได้ครอบครองใจมเหสี แต่ตัวกู ไม่มีอะไร มีแต่ความจริงใจ มีแค่เพียงหัวใจ ที่ซื่อตรง กูเพียงกวีเขียนบทกลอน กูใช้นามว่าสุนทรภู่ เล่าคำว่ารักของตัวกู เป็นบทสวยหรูได้แค่นั้น ไม่มีกายทองจะครองใจ ไม่มีคาถามัดใจกัน ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น มีแค่เพียงใจซื่อตรง ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ คำว่ารักที่เขียนไว้ กลั่นมาจากใจของกวี เท่านี้ โอเอ้ย โอ้ความรัก ว่าออว่าออ ออเอ้ย โว้ ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ คำว่ารักที่เขียนไว้ กลั่นมาจากใจของกวี เท่านี้ โอเอ้ย โอ้ความรัก ว่าออว่าออ ออเอ้ย