จักรวาลที่เปลี่ยน (MyUniverse)

  First Anuwat   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จักรวาลที่เปลี่ยน First Anuwat
เนื้อร้อง: Chanatach Suriyachai,Supawat Petburiทำนอง: Supawat Petburi

G F#m | Em | D |

รู้Dไหมบ้างไหม ว่ามันยาAmกเย็นสักเท่าไGกี่Gmพันปีไม่รู้D ที่เราจะได้พAmบดวงดาวที่เหมือGนกัน

รู้Dบ้างไหม แค่กระพริบAmตาเพียงครั้งเดีGยวมันเปลี่Gmยนจักรวาลนี้Dแค่ไหน และชีAmวิตของฉันยังไG

เธอเปลี่Emยนอากาศที่เจือF#mจางให้หอEmมหวานดังดอกไDม้เธอเปลี่Emยนดวงดาวที่เงียF#mบงัน ให้เป็Gนดังที่เคยAฝัน

 D  เปลี่ยนเสี้ยวนF#mาทีให้กลายเป็นนิBmรันดร์   ควาAมรักฉันในวันGนี้.. มีF#mค่ามากที่สุดเพEmราะเธA D  โคจรมาเจF#mอกันดังความฝัBmน เติมแสAงสว่างให้กัG   ในEmจักรวาF#mลที่เต็GมไปAด้วยรั(D)

รู้Dบ้างไหม ที่เรAmาพบไม่ใช่บังเอิGหนึ่Gmงในคนเป็นล้าDน คือเธอเธอเท่านั้Amนที่ฉันนั้นเฝ้าGมอง

รู้Dบ้างไหม ว่าความรัAmกที่มีให้เธGมัGmนมากกว่าใครจะรู้Dให้ฉันเปรียบจักรวาAmลก็ยังน้อยไG

* |

 G  เพราะF#mเธอที่เปลี่ยนแปลงหัBmวใจ   ให้Cทั้งจักรวาล ของฉันไม่เดียวดาย อีกต่อไA

** | ** |คอร์ดเพลง จักรวาลที่เปลี่ยน My Universe First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)

เนื้อเพลง จักรวาลที่เปลี่ยน (MyUniverse) First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)รู้ไหมบ้างไหม ว่ามันยากเย็นสักเท่าไร กี่พันปีไม่รู้ ที่เราจะได้พบดวงดาวที่เหมือนกัน รู้บ้างไหม แค่กระพริบตาเพียงครั้งเดียว มันเปลี่ยนจักรวาลนี้แค่ไหน และชีวิตของฉันยังไง เธอเปลี่ยนอากาศที่เจือจาง ให้หอมหวานดังดอกไม้ เธอเปลี่ยนดวงดาวที่เงียบงัน ให้เป็นดังที่เคยฝัน เปลี่ยนเสี้ยวนาทีให้กลายเป็นนิรันดร์ ความรักฉันในวันนี้ มีค่ามากที่สุดเพราะเธอ โคจรมาเจอกันดังความฝัน เติมแสงสว่างให้กัน ในจักรวาลที่เต็มไปด้วยรัก รู้บ้างไหม ที่เราพบไม่ใช่บังเอิญ หนึ่งในคนเป็นล้าน คือเธอ เธอเท่านั้นที่ฉันนั้นเฝ้ามอง รู้บ้างไหม ว่าความรักที่มีให้เธอ มันมากกว่าใครจะรู้ ให้ฉันเปรียบจักรวาลก็ยังน้อยไป เพราะเธอที่เปลี่ยนแปลงหัวใจ ให้ทั้งจักรวาล ของฉันไม่เดียวดาย อีกต่อไป