สไตล์เด็กใต้

  น้องอาม นวลปาน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้ น้องอาม นวลปาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ช่างโคชเรียบเรียง: ศุภกาญจน์ พรหมเกิดสังกัดค่าย: PingPong Music (ปิงปองมิวสิค)

ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้

D A | G |
D A | G |A | D |

DะโกนเสียงดัAง เธอบอกฟังไม่ทัBmคำDพูดดุดัAน ไม่เกรงใจBmใครพูDดจาโผงผาAง วาจF#mาไม่หวานเหมืBmอนใครก็เราเป็Emนเด็กใต้ สไตล์A พันนี่D       A

ไม่Dได้แหลงว่ารัAก คำหวานอ่อBmนโยนก็มัDนเป็นตัวตนA ของคนด้Bmามขวานไม่Dใช่สไตล์แอบแบ้Aกูก็แหลงได้F#mแต่มันไม่ใช่Bmแนวภาษาใต้Emไม่ได้ส่อความเลAวเสมอDไป..

พูดจEmาไม่หวานเหมือนใครถ้อยคำF#mไม่มีหางเสียงสำเนียEmงเป็นภาษาพื้นบ้านสันดาF#mนคือนิสัยคนการกระทำEmมันอยู่ในตัวอย่าเหมารวF#mมจะเป็นคนเลวแค่สำเนียGงแหลงเฮ้ว ๆ จะไม่ผ่Aาน

ไม่ใช่คนหน้าม่Dไม่ทำตัวขี้ฉ้Aอ ถึงอีเป็นคBmนใต้ภาษAาปู่ย่าตายายG เขาก็ใช้Aกันมาก่อDนเราว่าจGาแข็ง ๆ กระด่างAสำเนีF#mยงเสียงเหมือนกับคBmนเมาแต่คำว่ารัEmกจากคนบ้านเรAา(มันคือชัดDเจน)

G A | Bm |Em A | D |
G A | F#m Bm |Em A | D |

* | ** | ** |

แต่คำว่ารัEmกจากคนบ้านเรAมันคือชัDดเจนคอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้ น้องอาม นวลปาน

เนื้อเพลง สไตล์เด็กใต้ น้องอาม นวลปานไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้ ตะโกนเสียงดัง เธอบอกฟังไม่ทัน คำพูดดุดัน ไม่เกรงใจใคร พูดจาโผงผาง วาจาไม่หวานเหมือนใคร ก็เราเป็นเด็กใต้ สไตล์ พันนี่ ไม่ได้แหลงว่ารัก คำหวานอ่อนโยน ก็มันเป็นตัวตน ของคนด้ามขวาน ไม่ใช่สไตล์แอบแบ้ว กูก็แหลงได้แต่มันไม่ใช่แนว ภาษาใต้ไม่ได้ส่อความเลวเสมอไป พูดจาไม่หวานเหมือนใคร ถ้อยคำไม่มีหางเสียง สำเนียงเป็นภาษาพื้นบ้าน สันดานคือนิสัยคน การกระทำมันอยู่ในตัว อย่าเหมารวมจะเป็นคนเลว แค่สำเนียงแหลงเฮ้วๆจะไม่ผ่าน ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้ ภาษาปู่ย่าตายาย เขาก็ใช้กันมาก่อนเรา ว่าจาแข็งๆกระด่าง สำเนียงเสียงเหมือนกับคนเมา แต่คำว่ารักจากคนบ้านเรามันคือชัดเจน แต่คำว่ารักจากคนบ้านเรา มันคือชัดเจน