คนตีนเหยียบตม

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนตีนเหยียบตม ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษร (อินดี้)เรียบเรียง: DOO-DI STUDIO,จตุพล กองษร (อินดี้)

F G | Am |F G | C |

อ้ายคนตีนเหยียบตFมันคงบ่สGมได้ดมแก้มAmนางเจ้าพุแก้มบาFง ๆหน้าใส ๆG  อยู่ไกCลเกินฝัน

C G | Am G |C G | F | G |

เป็นคAmนปอน ๆ นอนท่งเงินในถงส่Gงยังมีบ่หลายความหล่Fอกะบ่ปานได๋ผู้สาวย่างกGายบ่อยากแนมหน้า

มีดีAmแต่หากินหมานตึกแหกางดาGงใส่เบ็ดได้ปลาชีวิFตติดคูอยู่นาวาสนGา มีมาพอซำนี่Am

กะอยากมีDmอยู่ผู้สาวพอได้มาซอEmยนึ่งข้าวเป่าไฟป้อนยDmายามบ่ซำบายอยู่เคียงข้างกาEmยพอให้บ่เหงาแต่บุDmญความฮักบ่หลายฮักสาวคนได๋Emกะได้แต่เศร้าหัวใจอ้Fายซำเฟียงเน่าบ่มีไผ๋เอGาไปหอมดอมดม

อ้ายคนตีนเหยียบตFมันคงบ่สGมได้ดมแก้Amมนางเจ้าพุแก้มบาFง ๆ หน้าใส ๆG  อยู่ไกลเกิCนฝันเอาหญ้าให้ควายเลี้ยงไก่Dmอยู่ท่งอยู่ไฮ่เฮ็ดได้แค่นั้Amเจ้าซำนางฟ้าเทิ่Fงสวรรค์G(คนจนต้อยต่ำแค่ฝันกะผิAmดแล้ว)

เป็Dmนแค่เฟียงเน่าที่แช่ในน้ำAmแค่Dmเจ้ามาเหยียบย่ำกะเป็นบุญหลGาย.. โอ้ย..

C G | Am |C G | F | G |

* | ** | ** |

Am | Am |Am | Am |คอร์ดเพลง คนตีนเหยียบตม ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง คนตีนเหยียบตม ต้าร์ ตจว.อ้ายคนตีนเหยียบตม มันคงบ่สมได้ดมแก้มนาง เจ้าพุแก้มบางๆ หน้าใสๆอยู่ไกลเกินฝัน เป็นคนปอนๆนอนท่ง เงินในถงส่งยังมีบ่หลาย ความหล่อกะบ่ปานได๋ ผู้สาวย่างกายบ่อยากแนมหน้า มีดีแต่หากินหมาน ตึกแหกางดางใส่เบ็ดได้ปลา ชีวิตติดคูอยู่นา วาสนา มีมาพอซำนี่ กะอยากมีอยู่ผู้สาว พอได้มาซอยนึ่งข้าวเป่าไฟ ป้อนยายามบ่ซำบาย อยู่เคียงข้างกายพอให้บ่เหงา แต่บุญความฮักบ่หลาย ฮักสาวคนได๋กะได้แต่เศร้า หัวใจอ้ายซำเฟียงเน่า บ่มีไผ๋เอาไปหอมดอมดม อ้ายคนตีนเหยียบตม มันคงบ่สมได้ดมแก้มนาง เจ้าพุแก้มบางๆหน้าใสๆอยู่ไกลเกินฝัน เอาหญ้าให้ควายเลี้ยงไก่ อยู่ท่งอยู่ไฮ่เฮ็ดได้แค่นั้น เจ้าซำนางฟ้าเทิ่งสวรรค์ คนจนต้อยต่ำแค่ฝันกะผิดแล้ว เป็นแค่เฟียงเน่าที่แช่ในน้ำ แค่เจ้ามาเหยียบย่ำ กะเป็นบุญหลาย โอ้ย