ไกลห่าง (Miss you)

  OZEEOOS   P.A.P BEAT BAND   แร็พ   สตริง   คนไกลบ้าน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไกลห่าง P.A.P BEAT BAND x OZEEOOS
เนื้อร้อง/ทำนอง: P.A.P BEAT BAND,OZEEOOSเรียบเรียง: 9frvme

C | Bm |Am | G |

อารมณ์ตอนนี้ทำไมคิดถึงCจังอยากตะโกนคิดถึงจังห่างกันไกลแค่บาBmงเวลา แต่ทำไมดูคิดถึงจังระยะทาAmงมันคงจะไกล แต่ฉันก็คงต้องไปเพื่อทำGงานที่ต้องไกลห่าง

* |

ดูแลตัวเองในตอนไม่อยู่ด้Cวยงานคงไม่มีใครช่วยอยากจะบอกว่ารัBmกดังดังกอดและหอมเพื่อชาร์ตพลังฉันเฝ้ารAmอในวันที่เจอบอกก็รักและคิดถึงเธอทุกวัGนและทุกทุกเวลา

ความรู้สึกที่ห่างไกลมันเป็นเรื่องที่ฟังอาCจดูแย่แค่ฉันนึกภาพเธอก็คิดถึงแน่เหตุผลที่ฉันต้องออกทางไกBmเดินทางหมื่นไมล์ เพื่อฝัน เพื่อเธอกับแม่ทำให้ทุกคนได้สบาAmย แค่นี้เองมันง่ายจะตายเชื่อว่าทุกคนมันต้องการกำลังใจGแต่ว่าฉันจะกลับไปโดยไม่ต้องการอะไร

แค่คนที่รักได้มีอยู่ได้มีกิCเหนื่อยมันก็เหนื่อยคือความจริงสองมือปาดเหงื่อกันน้ำตาที่ไหลรินBmแต่ว่าฉันก็จะสู้ถึงหน้าสุดอยู่กับดินกูจะเป็นดังอัศวิAmน เสียงที่มันเห่าไม่ได้ยินพวกคำดูถูกกูไม่สนกูไม่อิGกูจะเหมือนกับอีกาที่รอวันจะได้บิน

* | * |

แม้เราจะห่างกันคนละฟ้Cาไกลมองนาฬิกาทำไมมันช้Bmาจังเก็บความคิดถึงที่ยังอยู่ข้าAmงในก้มหน้าทำงานกันไปจนข้าGมวัน

จะมีใครรู้ใครจะเข้าใจC ว่ากูต้องสู้มาสักแค่ไหนจะยากจะเย็นเท่าไBmร ฉันคงไม่ยอมจำนนกี่หยดน้ำตาที่มันได้ไหAmล เก็บเตือนตัวเองให้ไวฉันยังต้องทำเพื่อคนข้างหลัGแบกฝันเพื่อนใครบ้างคน

ให้ระยะทางพิสูจน์ม้Cา ให้กาลเวลาพิสูจน์กูเพราะกูไม่อาจจะหยุดยั้Bmง ช่างคนที่มันดูถูกกูกูยังจะไปจนสุดฟ้Amา ไม่เสียเวลามาหยุดดูเพราะงั้นกูคงไม่หยุดคว้Gมึงไม่สามารถจะหยุดกู

และฉันยังคงจำกลิ่Cนไอดินบ้านนาสิบกว่าปีที่Bmฉันได้จากบ้านมาแม้เวลAmาจะผ่านเลยไปแต่ว่าห้วงฤทัGยไม่เคยจะลืม

* | * |

อารมณ์ตอนนี้BmทำไมคิดถึCง..เหลืBmอ..เกิน..อุโวอุโวAm | G ..

C | Bm | Am | G | ( x2 )คอร์ดเพลง ไกลห่าง P.A.P BEAT BAND x OZEEOOS

เนื้อเพลง ไกลห่าง (Miss you) P.A.P BEAT BAND x OZEEOOSอารมณ์ตอนนี้ทำไมคิดถึงจัง อยากตะโกนคิดถึงจัง ห่างกันไกลแค่บางเวลา แต่ทำไมดูคิดถึงจัง ระยะทางมันคงจะไกล แต่ฉันก็คงต้องไป เพื่อทำงานที่ต้องไกลห่าง ดูแลตัวเองในตอนไม่อยู่ด้วย งานคงไม่มีใครช่วย อยากจะบอกว่ารักดังดัง กอดและหอมเพื่อชาร์ตพลัง ฉันเฝ้ารอในวันที่เจอบอกก็รัก และคิดถึงเธอทุกวันและทุกทุกเวลา ความรู้สึกที่ห่างไกล มันเป็นเรื่องที่ฟังอาจดูแย่ แค่ฉันนึกภาพเธอก็คิดถึงแน่ เหตุผลที่ฉันต้องออกทางไกล เดินทางหมื่นไมล์ เพื่อฝัน เพื่อเธอกับแม่ ทำให้ทุกคนได้สบาย แค่นี้เองมันง่ายจะตาย เชื่อว่าทุกคนมันต้องการกำลังใจ แต่ว่าฉันจะกลับไปโดยไม่ต้องการอะไร แค่คนที่รักได้มีอยู่ได้มีกิน เหนื่อยมันก็เหนื่อยคือความจริง สองมือปาดเหงื่อกันน้ำตาที่ไหลริน แต่ว่าฉันก็จะสู้ถึงหน้าสุดอยู่กับดิน กูจะเป็นดังอัศวิน เสียงที่มันเห่าไม่ได้ยิน พวกคำดูถูกกูไม่สนกูไม่อิน กูจะเหมือนกับอีกาที่รอวันจะได้บิน แม้เราจะห่างกันคนละฟ้าไกล มองนาฬิกาทำไมมันช้าจัง เก็บความคิดถึงที่ยังอยู่ข้างใน ก้มหน้าทำงานกันไปจนข้ามวัน จะมีใครรู้ใครจะเข้าใจ ว่ากูต้องสู้มาสักแค่ไหน จะยากจะเย็นเท่าไร ฉันคงไม่ยอมจำนน กี่หยดน้ำตาที่มันได้ไหล เก็บเตือนตัวเองให้ไว ฉันยังต้องทำเพื่อคนข้างหลัง แบกฝันเพื่อนใครบ้างคน ให้ระยะทางพิสูจน์ม้า ให้กาลเวลาพิสูจน์กู เพราะกูไม่อาจจะหยุดยั้ง ช่างคนที่มันดูถูกกู กูยังจะไปจนสุดฟ้า ไม่เสียเวลามาหยุดดู เพราะงั้นกูคงไม่หยุดคว้า มึงไม่สามารถจะหยุดกู และฉันยังคงจำกลิ่นไอดินบ้านนา สิบกว่าปีที่ฉันได้จากบ้านมา แม้เวลาจะผ่านเลยไป แต่ว่าห้วงฤทัยไม่เคยจะลืม อารมณ์ตอนนี้ทำไมคิดถึงเหลือเกิน อุโวอุโว