หลงรักซะตั้งนาน

  เปาวลี พรพิมล   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลงรักซะตั้งนาน เปาวลี พรพิมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)

เจ้าข้าเอ๋G#ย.. อยากมีA#แฟนมีคนควงแขGmนทำโน้นทำนั้นมันคงดีCmเลิศเลอ

G# | A# |Gm | Cm |
G# | A# |Gm | Cm |

หลG#งรักผู้ชายคนหนึ่งน่A#ารักกว่าใครนะบอกเลยทัGmกแชทกี่ทีไม่ตอบไอจีฉัCmนก็หนักขวา

เหมืG#อนเธอนะรู้แต่นิ่งเฉยเฉลA#ยซิว่ารักกันอย่Gmาให้ต้องฝันว่าเธอเป็นแฟนCmกันแล้ว

ไม่ลวงไม่หลG#อกนะบอกเลยทั้งใจมีแต่A#ความรักจริงไม่ทอดไม่ทิ้Gmงเธอไปที่ใดCmเอ็นดูสักนิG#ดจะติดใจ ไม่ล่อให้รัA#กแล้วก็หายเชื่อใจได้Gm นะเธอCm

ก็หลงรักเธอมาแล้G#ว.. ซะตั้A#งนานวันไหGmนจะได้เป็นแฟนสักทีCmจีบเธอไปเป็นพัG#น.. แชทที่มีA#มีคนดีGmเป็นเมนความรักทั้งใจCmตกหลุมรักเธอจนบ้G#าบอ บอ มาเท่าไA#ไปมูที่ใดก็Gmยังไม่เห็นเธอห่วงหCmโอ้ย.. แทบบ้G#า ปวดอุรA#เมื่อไรเธอจะรักD#กัน

G# | A# |Gm | Cm |
G# | A# |Gm | Cm |

จะปิดตG#าเธอไว้ไม่ให้มองใครเลยสักคนก็กลัวว่าสาA#วจะเล่นกล ทำให้ชายไม่มั่นคงก็กลัวว่ารัCmกที่มีอยู่จะกลายเป็นผีล่องหนกลัวว่าหม้GmายขันหมากจากเธอฉันคงA#ทุกข์ทน

* | ** | ** |

โอ้ย.. แทบบ้G#า ปวดอุรA#เมื่อไรเธอจะรักกัน D#

G# | A# |
Gm | Cm |G# | A# |
Gm | Cm |A# | D# |คอร์ดเพลง หลงรักซะตั้งนาน เปาวลี พรพิมล

เนื้อเพลง หลงรักซะตั้งนาน เปาวลี พรพิมลเจ้าข้าเอ๋ย อยากมีแฟน มีคนควงแขนทำโน้นทำนั้น มันคงดีเลิศเลอ หลงรักผู้ชายคนหนึ่ง น่ารักกว่าใครนะบอกเลย ทักแชทกี่ทีไม่ตอบไอจีฉันก็หนักขวา เหมือนเธอนะรู้แต่นิ่งเฉย เฉลยซิว่ารักกัน อย่าให้ต้องฝันว่าเธอเป็นแฟนกันแล้ว ไม่ลวงไม่หลอกนะบอกเลย ทั้งใจมีแต่ความรักจริง ไม่ทอดไม่ทิ้งเธอไปที่ใด เอ็นดูสักนิดจะติดใจ ไม่ล่อให้รักแล้วก็หาย เชื่อใจได้ นะเธอ ก็หลงรักเธอมาแล้ว ซะตั้งนาน วันไหนจะได้เป็นแฟนสักที จีบเธอไปเป็นพัน แชทที่มี มีคนดีเป็นเมนความรักทั้งใจ ตกหลุมรักเธอจนบ้าบอ บอ มาเท่าไร ไปมูที่ใดก็ยังไม่เห็นเธอห่วงหา โอ้ย แทบบ้า ปวดอุรา เมื่อไรเธอจะรักกัน จะปิดตาเธอไว้ไม่ให้มองใครเลยสักคน ก็กลัวว่าสาวจะเล่นกล ทำให้ชายไม่มั่นคง ก็กลัวว่ารักที่มีอยู่จะกลายเป็นผีล่องหน กลัวว่าหม้ายขันหมากจากเธอฉันคงทุกข์ทน โอ้ย แทบบ้า ปวดอุรา เมื่อไรเธอจะรักกัน