กำลังใจ (เยรูซาเลม)

  ช่างโคช   น้องอาม นวลปาน   นายเมฆ   ปิงปอง เพียงขวัญ   โย ลักลั่น   โอม นิพนธ์   เพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กำลังใจ (เยรูซาเลม) รวมศิลปิน ปิงปองมิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง: โย ลักลั่นเรียบเรียง: ปริทัศน์ ระฆังทอง MixMaster : สัญญา อิทธิสันสังกัดค่าย: PingPong Music (ปิงปองมิวสิค)

Am | F |G | E |
Am | F |G | E | E |

มีAmแต่เสียงระเบิดปืนดังปัFง ปัง ปัง สังเวยความตายจุCดไฟเผาให้มันวอดวายจ้อGงทำลายให้มันสูญพันธ์

เกิAmดเป็นคนใต้ฟ้าเดียวกันFะฆ่าฟันไปเพื่ออะไรCงครามรัฐบาลปาเลสไตน์รบกับยิEว มานานหลายปี

Am | F |C | G |

มีAmแต่เสียงระเบิดตูมตามแต่ก็Fยังทำมันเรื่อยไปจาCกครอบครัวห่างบ้านมาไกลGารับใช้เจ้านายต่างแดน

มืAmอแขนขายังพอมีแรงยัFงมีแสงนำทางให้เดินหนัCกแค่ไหนที่ต้องเผชิญเดิGนอยู่บนเส้นทางทางความตาย

เปิAmดทีวีได้ยินข่าวร้ายมอFงดูแล้วน้ำตารินไหลเมื่อเด็Cกน้อยถามพ่อหนูอยู่ไหนเป็Gนยังไง.. บ้างในตอนนี้Am

กำลังใจส่Fงให้ถึงกันข้ามผ่านวัGนที่มันเร็วร้ายต่อให้เจFอปัญหามากมายเราคนไทGยไม่ทอดทิ้งกัน..

Amอเป็นกำลังใจให้เธอได้ไหGมในวันนี้ให้ผ่านพ้Fนเรื่องราวที่ไม่ดีต่อจากนี้Gตลอดไป

Amอให้ฟ้าบันดาลให้เธอข้ามผ่าGนคืนวันที่โหดร้ายจะมีฉัFนเป็นกำลังใจเคียงข้างเธGอไม่ไปไหน

Amอพรเทวดาให้หลั่งลงมGาชโลมหัวใจส่งไปถึFงให้คนที่อยู่ไกลให้หลุดพ้Gนจากฝันร้าย..(E)(แล้วก้าวผ่านไAmป)

เยรูFซาเลม สงครามแห่งศาGสนาFาเลสไตน์ เลยรบกับยิGวเรื่อยมาFนที่ถูกฆ่าคือประชาชGนธรรมดาและยังไม่รู้ว่Eามันจะจบแบบไหน..ต้องตายอีกสักเท่าไ(Am)

F | G |Em | Am |
F | F |E | E |
Am | Am |

กำลังใจส่Fงให้ถึงกันข้ามผ่านวัGนที่มันเร็วร้ายต่อให้เจFอปัญหามากมายเราคนไทGยไม่ทอดทิ้งกัน..

* | ** | *** |

* | ** | *** | **** |

Am | F |
G | E |E | Am |คอร์ดเพลง กำลังใจ (เยรูซาเลม) รวมศิลปิน ปิงปองมิวสิค

เนื้อเพลง กำลังใจ (เยรูซาเลม) รวมศิลปิน ปิงปองมิวสิคมีแต่เสียงระเบิดปืนดัง ปัง ปัง ปัง สังเวยความตาย จุดไฟเผาให้มันวอดวาย จ้องทำลายให้มันสูญพันธ์ เกิดเป็นคนใต้ฟ้าเดียวกัน จะฆ่าฟันไปเพื่ออะไร สงครามรัฐบาลปาเลสไตน์ รบกับยิว มานานหลายปี มีแต่เสียงระเบิดตูมตาม แต่ก็ยังทำมันเรื่อยไป จากครอบครัวห่างบ้านมาไกล มารับใช้เจ้านายต่างแดน มือแขนขายังพอมีแรง ยังมีแสงนำทางให้เดิน หนักแค่ไหนที่ต้องเผชิญ เดินอยู่บนเส้นทางทางความตาย เปิดทีวีได้ยินข่าวร้าย มองดูแล้วน้ำตารินไหล เมื่อเด็กน้อยถามพ่อหนูอยู่ไหน เป็นยังไง บ้างในตอนนี้ กำลังใจส่งให้ถึงกัน ข้ามผ่านวันที่มันเร็วร้าย ต่อให้เจอปัญหามากมาย เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ขอเป็นกำลังใจ ให้เธอได้ไหมในวันนี้ ให้ผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดี ต่อจากนี้ตลอดไป ขอให้ฟ้าบันดาล ให้เธอข้ามผ่านคืนวันที่โหดร้าย จะมีฉันเป็นกำลังใจ เคียงข้างเธอไม่ไปไหน ขอพรเทวดา ให้หลั่งลงมาชโลมหัวใจ ส่งไปถึงให้คนที่อยู่ไกล ให้หลุดพ้นจากฝันร้าย แล้วก้าวผ่านไป เยรูซาเลม สงครามแห่งศาสนา ปาเลสไตน์ เลยรบกับยิวเรื่อยมา คนที่ถูกฆ่าคือประชาชนธรรมดา และยังไม่รู้ว่ามันจะจบแบบไหน ต้องตายอีกสักเท่าไร กำลังใจส่งให้ถึงกัน ข้ามผ่านวันที่มันเร็วร้าย ต่อให้เจอปัญหามากมาย เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน