เวสสุวรรณทันใจ (วัดคันธาราม ทุ่งอ้อ)

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เวสสุวรรณทันใจ กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: เอ็ม นาโนน

ยมมะราชาโFณ ท้าวเวสสุวรรณโณGจงสำแดงแก่ข้AmจะตุมาหาราชิกFา ชี้โชคชะตGา..ให้ข้าร่ำรวย

F | Cm |Dm | G |

ณ Amเมืองล้านนา อำEmเภอสันป่าตองมีอFงค์ท้าวเวสสุวรรGณเลื่องชื่อลืCอชาลูAmกจึงแบกสังขาร ที่ล้Emนไปด้วยน้ำตาหวัDmงมาพึ่งบุญGยาองค์พ่อวัCนนี้

เหยีDmยบพื้นดินวัดคัEmนธารามแบกภารFะหามความช้ำG.. มาถึCงตรงนี้นับต่อจาDmกนี้ไปเรื่องเลEmวร้ายให้มันหน่ายหนีAmลูกกลั้นน้ำตFาลงพื้นธรณีพ่อโปรดเห็Gนใจ

ยมมะราชาโFณ ท้าวเวสสุวรรณโณGจงสำแดงแก่ข้AmจะตุมาหาราชิกFา ชี้โชคชะตGา..ให้ข้าร่ำCรวยD Emเบิกเนตร เปิดฟ้Fา พรเลิศในโลกนี้GบารมีEmองค์พ่อจงโดนช่วAm

พลิกชะตDmาจากจนเป็นรวGด้วยเทพผู้ยิ่Cงใหญ่

Am | G |F | E |
Am | G |F | G |

พรFะมหาบัณฑิตเนรมิAmตท้าวเวสประทานพรลูFกมาไหว้วอGนได้โปรดเมCตตา

ให้ชีวิFตลูกสมหวัGร่ำรวEmยดังปรารถณAmพ่อโปรFดพลิกโชคชะตา ให้ลูกมั่Gงมี เออ..

* | ** | ** |

A# | G |C |คอร์ดเพลง เวสสุวรรณทันใจ กานต์ ทศน

เนื้อเพลง เวสสุวรรณทันใจ (วัดคันธาราม ทุ่งอ้อ) กานต์ ทศนยมมะราชาโณ ท้าวเวสสุวรรณโณ จงสำแดงแก่ข้า จะตุมาหาราชิกา ชี้โชคชะตา ให้ข้าร่ำรวย ณ เมืองล้านนา อำเภอสันป่าตอง มีองค์ท้าวเวสสุวรรณเลื่องชื่อลือชา ลูกจึงแบกสังขาร ที่ล้นไปด้วยน้ำตา หวังมาพึ่งบุญยาองค์พ่อวันนี้ เหยียบพื้นดินวัดคันธาราม แบกภาระหามความช้ำ มาถึงตรงนี้ นับต่อจากนี้ไป เรื่องเลวร้ายให้มันหน่ายหนี ลูกกลั้นน้ำตาลงพื้นธรณี พ่อโปรดเห็นใจ ยมมะราชาโณ ท้าวเวสสุวรรณโณ จงสำแดงแก่ข้า จะตุมาหาราชิกา ชี้โชคชะตา ให้ข้าร่ำรวย เบิกเนตร เปิดฟ้า พรเลิศในโลกนี้ บารมีองค์พ่อจงโดนช่วย พลิกชะตาจากจนเป็นรวย ด้วยเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระมหาบัณฑิต เนรมิตท้าวเวสประทานพร ลูกมาไหว้วอนได้โปรดเมตตา ให้ชีวิตลูกสมหวัง ร่ำรวยดังปรารถณา พ่อโปรดพลิกโชคชะตา ให้ลูกมั่งมี เออ