ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา

  pY-1   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา pY-1

ยอมรับว่าหลAยอมรับว่าผมคลั่G#mงไคล้ที่พูC#mดว่ารักคุณไปF#mอันนี้ตั้งใจBไม่ได้หลอEกคุณหัวปัก หัวปำA ผมหลงอยู่ในคุG#mแล้วแต่คุณจะกาF#m Bรุณ..       เลยหนE

ก็เพราะว่าชอAบหลงไหลในตัวคุณถ้าได้G#mรักกันคงเป็นC#mบุญเธอสวF#mยและมีเสน่Bห์เกินจินตนEาการก็เลยมาพร่ำAมาเพ้อในเพลงอยากให้รู้G#mว่าคือฉันเอง..ที่เขียF#mนเพลงนี้ให้เธBก็เพราะว่าหลEงรักเธอเต็ม ๆ

* | * |

ผมไม่มีเวAทย์มนต์อันใดคาถาอาคG#mมขุมพลังวิเศC#mมีเพีF#mยงเจตนาBที่รักคุณไปEชั่วฟ้าสลายให้ฟ้Aามันผ่ามาเลย ให้ลงไปดิ้G#mนทุรนทุรายจะรัF#mกแกไปจนตาBไม่เหมือนนิยาEยของคลองแสนแสบ

ให้เธAอลองคิดสักนิดให้เธอพินิG#mจพิจารณC#mคำใดที่F#mเขาเล่ามBที่เกี่ยวกับผEมมันอาจไม่จริงยอมรับว่าหลAง วอนคุณช่วยกรุณG#mได้โปรดช่วยเมตตF#mา..ผู้ชายคนนี้มัBนรักแค่Eคุณ

* | * |

ก็เลยต้องยอAม มาออด มาอ้อนรัG#mกจากคุณผู้หญิC#mไอ้ผF#mมมันหลงจริBงโปรดรู้ไว้E

ก็เลยต้องยอAม มาออด มาอ้อนขอความรัG#mกจะได้ไหมหวังว่F#mาจะเห็นใจBกันแก้วตE

A |คอร์ดเพลง ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา pY1

เนื้อเพลง ตั้งใจไม่ได้หลอกหนา pY-1ยอมรับว่าหลง ยอมรับว่าผมคลั่งไคล้ ที่พูดว่ารักคุณไป อันนี้ตั้งใจไม่ได้หลอกคุณ หัวปัก หัวปำ ผมหลงอยู่ในคุณ แล้วแต่คุณจะการุณ เลยหนา ก็เพราะว่าชอบหลงไหลในตัวคุณ ถ้าได้รักกันคงเป็นบุญ เธอสวยและมีเสน่ห์เกินจินตนาการ ก็เลยมาพร่ำมาเพ้อในเพลง อยากให้รู้ว่าคือฉันเอง ที่เขียนเพลงนี้ให้เธอ ก็เพราะว่าหลงรักเธอเต็มๆ ผมไม่มีเวทย์มนต์อันใด คาถาอาคมขุมพลังวิเศษ มีเพียงเจตนาที่รักคุณไปชั่วฟ้าสลาย ให้ฟ้ามันผ่ามาเลย ให้ลงไปดิ้นทุรนทุราย จะรักแกไปจนตาย ไม่เหมือนนิยายของคลองแสนแสบ ให้เธอลองคิดสักนิด ให้เธอพินิจพิจารณา คำใดที่เขาเล่ามา ที่เกี่ยวกับผมมันอาจไม่จริง ยอมรับว่าหลง วอนคุณช่วยกรุณา ได้โปรดช่วยเมตตา ผู้ชายคนนี้มันรักแค่คุณ ก็เลยต้องยอม มาออด มาอ้อน รักจากคุณผู้หญิง ไอ้ผมมันหลงจริงโปรดรู้ไว้ ก็เลยต้องยอม มาออด มาอ้อน ขอความรักจะได้ไหม หวังว่าจะเห็นใจกันแก้วตา