จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน

  pY-1   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน pY-1

ลาลาลาลC#า.. ลาลาลาลC#mา..ลาลาลาลาลG#า..

C# | C#m D# | G# A#m A |

โอ้G#ว..ความรัA#mกเจ้าเCm A#mอ้ย..ได้โปรดเฉลG#ย..ให้รู้A#mถึงความใCm A#mนใจจะปิดจะซ่อG#นกันไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหC#เสียงหัวใจG#..ไม่ร่ำFmร้องบ้างหรือเA#mธอ    D#

ไม่พูG#ด ไม่จC7า    ไม่Fmกล่าว  G#ปล่อยให้เรานั้C#นต้องมาทนเหงากลายเป็นคCmนเซ่อ   Bโปรดจำเอาไว้A#mหากมีวันใดที่D#ได้ใจเG#ธอFm A#ะเออ..    วันนั้D#นฉันคงสุขG#ตาย

C# | C#m D# | G# |
C# | C#m D# | G# D#m |

จะปิG#ดmจะซ่อC#นกันไว้แบบนี้D#อีกนานแค่G#ไหนหรืC7อปล่อยไFmป จางหาC#ยตามกาลเวCm Bลารักแค่บอA#mก บอกD#ออกมG#เสีFmยเวลาA# ชักช้D#าเพื่ออะไรG#

C# | C#m D# | G# |
C# | C#m D# | G# D#m |

ฉันจะได้รู้C#ว่าเธอมารัD#ก หรือเพียงมาหลอG#มาทำC7 ให้ช้ำ ให้ชFmอก แล้C#วเธอCm Bก็ไปอย่าให้ความหวัA#mแล้วปล่อยให้ฉัD#นต้องอยู่เดียวดาG#คงเหมือFmนตายA# ถ้าเธD#อไม่รักกันG#

C# | C#m D# | G# |
C# | C#m D# | G# |

A#m A | G# |คอร์ดเพลง จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน pY1

เนื้อเพลง จะปิดจะซ่อนอีกนานแค่ไหน pY-1ลาลาลาลา ลาลาลาลา ลาลาลาลาลา โอ้วความรักเจ้าเอ้ย ได้โปรดเฉลยให้รู้ถึงความในใจ จะปิดจะซ่อนกันไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหน เสียงหัวใจไม่ร่ำร้องบ้างหรือเธอ ไม่พูด ไม่จา ไม่กล่าว ปล่อยให้เรานั้นต้องมาทนเหงา กลายเป็นคนเซ่อ โปรดจำเอาไว้หากมีวันใดที่ได้ใจเธอ นะเออ วันนั้นฉันคงสุขตาย จะปิดmจะซ่อนกันไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหน หรือปล่อยไป จางหายตามกาลเวลา รักแค่บอก บอกออกมา เสียเวลา ชักช้าเพื่ออะไร ฉันจะได้รู้ว่าเธอมารัก หรือเพียงมาหลอก มาทำ ให้ช้ำ ให้ชอก แล้วเธอก็ไป อย่าให้ความหวัง แล้วปล่อยให้ฉันต้องอยู่เดียวดาย คงเหมือนตาย ถ้าเธอไม่รักกัน