นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก

  pY-1   โฟล์ก   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก pY-1

ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอยแม่EmนางนัAกร้องคนนี้อยากเป็นลูDกเขยก็Bmหลงคลั่งไคล้ในแม่ทราEmมเชยบุญเอ๋Aยไม่รู้จะมีถึงไหDม โนว.. โว้วBmะรู้บ้างไหมมีใครเขาอยาEmกทัก ทักทายก็Aแค่นักร้องหัวฟูอยาDกบอกรัก I Love YouBmอร้องอ้อนวอนพ่อตาแม่Emยายช่วยเอ็นดูลูAกชายคนนี้D Bm..

อ้อนวอนพ่อตาแม่Emยายขอร้องได้โปรดเห็Aนใจไอผมมันแค่นักร้อDง ร้องเพลงทั่วไปBmก็หวังว่าไม่ขวาEmงกั้นเงินทองไม่มีมาAกมายแต่ผมก็จะหDา หามาให้ได้Bm

มีแต่กีต้าร์กับไมค์โครโฟEmกีต้าร์กับไมค์โครโฟAในทุกค่ำคืนฉันยังตะโกDน.. ร้องเพลBmอยากให้ช่วยดูถึงความตั้Emงใจเป้าหมายที่ผมตั้Aงไว้สักวันจะทำให้ดูนัDกร้องคนนี้ดูแลเธอได้Bm

* |

ขอวอนให้ลEmมเอยช่วยพัดพAให้ผมนั้นได้รักกับเธDช่วยให้ผมได้รักกับเธBmขอเลยขอวอEmนพ่อตาแม่ยาAอย่าใจร้ายกับผมมาDกเกินอย่าใจร้ายกับผมมาBmกเกิน

ขอเธออย่าพึ่งไปเป็นอื่Emนใดไปเป็นอื่นใดAอเธอว่าอย่าพึ่งไปกัDบใครอย่าพึ่งไปกับใคBm

ถึงแม้จะเป็นนักร้องที่ธรรEmมดาแต่ว่าผมนั้นจะพยAายามเพื่อคุundefinedm

* |

Em |คอร์ดเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก pY-1

เนื้อเพลง นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก pY-1ว่าโอ้ว่าเอ้ว่าเอยแม่นาง นักร้องคนนี้อยากเป็นลูกเขย ก็หลงคลั่งไคล้ในแม่ทรามเชย บุญเอ๋ยไม่รู้จะมีถึงไหม โนว โว้ว จะรู้บ้างไหมมีใครเขาอยากทัก ทักทาย ก็แค่นักร้องหัวฟูอยากบอกรัก I Love You ขอร้องอ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย ช่วยเอ็นดูลูกชายคนนี้ อ้อนวอนพ่อตาแม่ยาย ขอร้องได้โปรดเห็นใจ ไอผมมันแค่นักร้อง ร้องเพลงทั่วไป ก็หวังว่าไม่ขวางกั้น เงินทองไม่มีมากมาย แต่ผมก็จะหา หามาให้ได้ มีแต่กีต้าร์กับไมค์โครโฟน กีต้าร์กับไมค์โครโฟน ในทุกค่ำคืนฉันยังตะโกน ร้องเพลง อยากให้ช่วยดูถึงความตั้งใจ เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ สักวันจะทำให้ดูนักร้องคนนี้ดูแลเธอได้ ขอวอนให้ลมเอยช่วยพัดพา ให้ผมนั้นได้รักกับเธอ ช่วยให้ผมได้รักกับเธอ ขอเลยขอวอนพ่อตาแม่ยาย อย่าใจร้ายกับผมมากเกิน อย่าใจร้ายกับผมมากเกิน ขอเธออย่าพึ่งไปเป็นอื่นใด ไปเป็นอื่นใด ขอเธอว่าอย่าพึ่งไปกับใคร อย่าพึ่งไปกับใคร ถึงแม้จะเป็นนักร้องที่ธรรมดา แต่ว่าผมนั้นจะพยายามเพื่อคุณ