นักร้องในดวงใจ (Acoustic Version)

  pY-1   โฟล์ก   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักร้องในดวงใจ pY-1

รู้Eดี..     C#7ว่าเสียAงฉันไม่ได้เพรAmาะรู้Eดี..     C#7กีต้าAร์เล่นได้นิดหน่Amอยรู้Eดี..     C#7ว่าดีAไม่พอเท่าคนที่Amเธอฟัง

   รู้ทั้งรู้G#m..ว่าฉันC#mไม่ดีอย่างเF#mขา   แต่ฉัBนไม่เคยหยุดร้อEง..เพลC#7ง.. A  มีเธอเป็นแรงBบันดาลใจ   ให้ฉันได้E..แต่งC#7.. A  เพลงเพลงนี้Bให้ฟังไง

   อยากจะยืนร้อEงเพลงตรงนี้C#m   เผื่อเธC#7อผ่านF#m Bมา..   ถ้าเธอได้G#mยินแล้วC#m   อย่าเพิ่C#7งผ่านF#m Bไป..

อยากจะร้อEงเพลงให้เธC#7อฟังแม้Aมันไม่ดีซักเท่าไรBก็จะร้อEงเพลง ให้ดังC#7 ๆหวัAงว่าเธอจะใส่ใจB

เสียงฉันผ่าG#mนไหม ผ่าC#mนไปอยากจะเป็F#mนนักร้องในดวงBใจสำหรับเธG#mอ..ได้หรือเC#7ปล่าให้เธF#mอหลงใหBลในเพลงของฉัE C#7น..โวโอA.. หลงใหลAmในเพลงของฉัน

E C#7 | A B |

อยากให้เธEอมาหลงใหล คงดีใC#7จถ้าหลงรักในตัAวนักร้องคนนี้Bหน้าตาฉัEนไม่ได้ดี มีแต่เพลC#7งที่ฉันเขียนขึ้นเอAงจากใจของฉัB

คอร์ดไม่ไG#mด้ยาก แต่ว่าเพรC#mาะมากอยากให้เธF#mอได้ลองสักครั้Bฉันสอนให้G#mได้ ถ้าเธออยาC#mกเล่นบรรเลF#mงในเพลงของฉัB

* | ** | *** |

E | C#7 |A | Am |
E | C#7 |A | B |
E |คอร์ดเพลง นักร้องในดวงใจ pY-1

เนื้อเพลง นักร้องในดวงใจ (Acoustic Version) pY-1รู้ดี ว่าเสียงฉันไม่ได้เพราะ รู้ดี กีต้าร์เล่นได้นิดหน่อย รู้ดี ว่าดีไม่พอเท่าคนที่เธอฟัง รู้ทั้งรู้ว่าฉันไม่ดีอย่างเขา แต่ฉันไม่เคยหยุดร้องเพลง มีเธอเป็นแรงบันดาลใจ ให้ฉันได้แต่ง เพลงเพลงนี้ให้ฟังไง อยากจะยืนร้องเพลงตรงนี้ เผื่อเธอผ่านมา ถ้าเธอได้ยินแล้ว อย่าเพิ่งผ่านไป อยากจะร้องเพลงให้เธอฟัง แม้มันไม่ดีซักเท่าไร ก็จะร้องเพลง ให้ดังๆ หวังว่าเธอจะใส่ใจ เสียงฉันผ่านไหม ผ่านไป อยากจะเป็นนักร้องในดวงใจ สำหรับเธอได้หรือเปล่า ให้เธอหลงใหลในเพลงของฉัน โวโอ หลงใหลในเพลงของฉัน อยากให้เธอมาหลงใหล คงดีใจถ้าหลงรัก ในตัวนักร้องคนนี้ หน้าตาฉันไม่ได้ดี มีแต่เพลงที่ฉันเขียน ขึ้นเองจากใจของฉัน คอร์ดไม่ได้ยาก แต่ว่าเพราะมาก อยากให้เธอได้ลองสักครั้ง ฉันสอนให้ได้ ถ้าเธออยากเล่น บรรเลงในเพลงของฉัน