ลูกบ้าท้าเธอพิชิตใจ

  pY-1   Sleep Flowz   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลูกบ้าท้าเธอพิชิตใจ Sleep Flowz x pY-1

C | C7 |F | Fm |
C | C7 |F | Fm |

เหมืCอนว่าเธอนั้นเล่นของใคC7รอยู่ใกล้ก็ต้องร้องในFความน่ารักของเธอมันมีอะไรซ่อนอยู่Fmเหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่

ฉัCนก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเธอน่ารักจัC7งเวลาที่เธอยิ้มมาชอFบตอนที่เธอเขินแก้มแดงมันทำให้ฉัFmนหลงรักเธอไปเต็ม ๆ

เสีCยอาการทุกครั้งเวลาที่ผมนั้นเห็นหน้าเธออยาC7กจะเข้าไปทักแต่หัวใจมันยังไม่กล้าเลยกลัFวว่าเธอมีแฟนครับแต่ผมก็อยากจะนัดเจออยาFmกจะเรียกเธอว่าที่รักแต่ผมก็ยังไม่กล้าเลย

Cมก็ยังไม่กล้าเลยC7มก็ยังรักเธอเหมือนอย่างเคยต่Fอให้เธอไม่มองมาแต่หัวใจดวงนี้Fmฉันขอยกมันให้เธอคนเดียว

ได้ยินบ้างไหCมที่ใจฉันเต้นตึกตักอยากจะพูดไปเลยบางทีC7ตอนที่ใจฉันอึดอัดเธอนั้นทำให้ฉันประหม่Fา เย้เหมือนเจอศึกหนักแต่ก็กลัวว่าเธอมีFmแฟนไอ้ฉันมันก็เลยได้แต่ยึกยัCกทั้งที่ก็มีใจคงจะได้แต่นั่ง งC7ง นั่งงอมอยู่เรื่อยไปฉันคงจะไม่กล้Fาสู้คนในใจเธอไม่ไหวไอ้ฉัFmนมันไม่กล้าสู้เขาไง

ก็ได้แต่มอCง มองเธออยู่เรื่อยไปฉันคงจะไม่กล้C7าถ้าเธอนั้นมีใครคงต้องใช้ลูกบ้Fาท้าเธอพิชิตใจแต่ว่าฉันมันไม่กล้Fmาพอจะให้ฉันทำไง

จะทักเธCอเจอหน้าเลยจะพูดไปว่าชัด ชC7า ดั๊ด ปา ดี้ ปั๊ป ไปทำไมตอนคิFดมันกล้าแต่เวลาเจอหน้าฉันดัFmนไม่พูดอะไรไปเรียบเรียงคำพูCดไม่เป็นภาษาเหมือนว่าจะมีปัญหาแล้วเมื่อกี้ฉัC7นพูดอะไรไปเรียบเรียงคำพูFดไม่เป็นคำจาดูเหมือนว่าจะมีปัญหาลำบาFmกไปทั้งใจ

ใจCเจ้าเอ๋ยเจ้ากรรมทำไมมันย้ำC7มันหลงแต่เธอบอFกก็ยังไม่ฟังหัวใจมันรั้Fmนเหลือเกินนะเอ่ย

* |

C | C7 |F | Fm |คอร์ดเพลง ลูกบ้าท้าเธอพิชิตใจ Sleep Flowz x pY-1

เนื้อเพลง ลูกบ้าท้าเธอพิชิตใจ Sleep Flowz x pY-1เหมือนว่าเธอนั้นเล่นของ ใครอยู่ใกล้ก็ต้องร้อง ในความน่ารักของเธอ มันมีอะไรซ่อนอยู่ เหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ทำไมเธอน่ารักจังเวลาที่เธอยิ้มมา ชอบตอนที่เธอเขินแก้มแดง มันทำให้ฉันหลงรักเธอไปเต็มๆ เสียอาการทุกครั้ง เวลาที่ผมนั้นเห็นหน้าเธอ อยากจะเข้าไปทัก แต่หัวใจมันยังไม่กล้าเลย กลัวว่าเธอมีแฟนครับ แต่ผมก็อยากจะนัดเจอ อยากจะเรียกเธอว่าที่รัก แต่ผมก็ยังไม่กล้าเลย ผมก็ยังไม่กล้าเลย ผมก็ยังรักเธอเหมือนอย่างเคย ต่อให้เธอไม่มองมา แต่หัวใจดวงนี้ ฉันขอยกมันให้เธอคนเดียว ได้ยินบ้างไหมที่ใจฉันเต้นตึกตัก อยากจะพูดไปเลยบางที ตอนที่ใจฉันอึดอัด เธอนั้นทำให้ฉันประหม่า เย้ เหมือนเจอศึกหนัก แต่ก็กลัวว่าเธอมีแฟน ไอ้ฉันมันก็เลยได้แต่ยึกยักทั้งที่ก็มีใจ คงจะได้แต่นั่ง งง นั่งงอมอยู่เรื่อยไป ฉันคงจะไม่กล้าสู้คนในใจเธอไม่ไหว ไอ้ฉันมันไม่กล้าสู้เขาไง ก็ได้แต่มอง มองเธออยู่เรื่อยไป ฉันคงจะไม่กล้าถ้าเธอนั้นมีใคร คงต้องใช้ลูกบ้าท้าเธอพิชิตใจ แต่ว่าฉันมันไม่กล้าพอจะให้ฉันทำไง จะทักเธอเจอหน้าเลยจะพูดไปว่า ชัด ชา ดั๊ด ปา ดี้ ปั๊ป ไป ทำไมตอนคิดมันกล้าแต่เวลาเจอหน้า ฉันดันไม่พูดอะไรไป เรียบเรียงคำพูดไม่เป็นภาษา เหมือนว่าจะมีปัญหา แล้วเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไป เรียบเรียงคำพูดไม่เป็นคำจา ดูเหมือนว่าจะมีปัญหา ลำบากไปทั้งใจ ใจเจ้าเอ๋ยเจ้ากรรม ทำไมมันย้ำมันหลงแต่เธอ บอกก็ยังไม่ฟัง หัวใจมันรั้นเหลือเกินนะเอ่ย