เหนื่อยใจ

  อิ้งค์ วรันธร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เหนื่อยใจ INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Chestha Yarosakeเรียบเรียง: Jittipon Thawornkitสังกัดค่าย: BOXX MUSIC

F | D#6 |A#/D | C# |
F | D#6 |A#/D | C# | C |

อยากจะรู้F ว่าทำไมAmเธอจึงไม่เคDmยพอใจไม่แคร์Gmกับสิ่งที่ฉัCนทำไปทุกอย่าFและรัA#กที่มีให้Amไป มันไม่มีA7ความสำDmคัญหรืGmอที่ฉัน ให้เธอมันน้อCยไป

บอกได้ไหFม ว่าต้องทำAmอะไรให้เธDmอพอใจจะทำGmอย่างไร ให้หัCนมามองฉัFนบ้างอดทA#นกับความเฉAmยชาของเธA7อมานานแสDmนนานหรืGmอว่าถึงเวลาที่ควรตัดใจC

หมดแล้Fว.. ฉันรัD#6กเธอหมดใจทุ่มเทไปทุA#กอย่างแต่ความหวัA#mงยังดูเลื่อนลอยไกลห่าAmง ออกไปDm เมื่อเธGmอไม่เคยมอCงเห็นเหนื่อFยใจ.. เหมือนใกล้D#6จะหมดแรงที่ทำไA#/Dปทุกอย่าง แต่ไม่เห็C#นจะมีอะไรที่เธAmอ ต้องการDmก็คGmงไม่มีวันนั้Cนที่เธอพอใจ

F | F7 |

ฉัA#นเสียเวลา กับเธAmอมาตั้งนานทั้งGm ๆ ที่รักเธออยู่Cแต่ก็ต้อFงไปCmFถ้A#าฉันยังอยู่ ก็อาAmจจะยิ่งเสีDmยใจไม่อยาGmกเหนื่อยใจ มากไปกว่านี้.C.

A# | C |Dm | D7 |
Gm Am | Gm Am |C# | C7 |

* |

F | D#6 |A# | A#m |F |คอร์ดเพลง เหนื่อยใจ INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)

เนื้อเพลง เหนื่อยใจ INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)อยากจะรู้ ว่าทำไมเธอจึงไม่เคยพอใจ ไม่แคร์กับสิ่งที่ฉันทำไปทุกอย่าง และรักที่มีให้ไป มันไม่มีความสำคัญ หรือที่ฉัน ให้เธอมันน้อยไป บอกได้ไหม ว่าต้องทำอะไรให้เธอพอใจ จะทำอย่างไร ให้หันมามองฉันบ้าง อดทนกับความเฉยชา ของเธอมานานแสนนาน หรือว่าถึงเวลาที่ควรตัดใจ หมดแล้ว ฉันรักเธอหมดใจ ทุ่มเทไปทุกอย่างแต่ความหวังยังดูเลื่อนลอย ไกลห่าง ออกไป เมื่อเธอไม่เคยมองเห็น เหนื่อยใจ เหมือนใกล้จะหมดแรง ที่ทำไปทุกอย่าง แต่ไม่เห็นจะมีอะไร ที่เธอ ต้องการ ก็คงไม่มีวันนั้นที่เธอพอใจ ฉันเสียเวลา กับเธอมาตั้งนาน ทั้งๆที่รักเธออยู่แต่ก็ต้องไป ถ้าฉันยังอยู่ ก็อาจจะยิ่งเสียใจ ไม่อยากเหนื่อยใจ มากไปกว่านี้


เหนื่อยใจ” จาก INK WARUNTORN ศิลปินสาวที่มากับดนตรี SYNTH POP อันเป็นเอกลักษณ์กับเพลงเศร้าของคนที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับความรัก ต้นฉบับเพลงฮิตของวง XL STEP ที่ถูกถ่ายทอดอีกครั้งในมุมมองของผู้หญิงที่เศร้าไม่แพ้ต้นฉบับ