แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ

  TaitosmitH   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ TaitosmitH (ไททศมิตร)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี,ธนกฤต สองเมืองเรียบเรียง: TaitosmitH (ไททศมิตร)สังกัดค่าย: Gene Lab

แอFบเก็บความในใC/Eจ..ไว้ภายในแว่Dmนเรย์แบนสีดำไม่A#ให้ใครรู้..ว่Amาข้างในนั้น..ฉัGmนนั้นแอบซ่อนน้ำCตา

แสร้Fงทำเป็นยินดีC/Eทั้งที่หัวใDmจข้างในมันชาแกล้งยิ้Gmมออกมา..Cบอกเธอว่าไม่เป็นอะไF Cร..

แอFบเก็บความในใC/Eจ..ไว้ภายในแว่Dmนเรย์แบนสีดำแอA#บมองเธอยิ้ม..ให้Amชายคนนั้น..ช้ำGmก็ต้องเก็บไว้C

สิ่Fงเดียวที่สำคัญC/E..คือฉันไม่เคDmยได้บอกเธอไปว่าภาGmยในใจ..ฉันคิCดอะไรเกินเลF

ฉั(C)นจะเก็Fบข้อความในใC/Eให้เป็นความลัDmบต่อไปเสมCmขอแค่Fได้อยู่Gmภายในชีวิตเธอเป็นCได้เท่านั้นเพราะกลัวว่าวัFนหนึ่งเธอหายไC/Eฉันยอมช้ำใจข้DmางในแทนเธอความจริงมันอาGmจจะไปทำร้ายเธอได้เป็Cนแค่เพื่อนเธอ (ก็สุขใจ)

A# C | Am Dm |A# | C |

* | ** | *** |

A# | C |

A#ออวยพรให้เธอนั้นโชคดีมายินดีกับความรักของเธอในวัFนนี้.. ที่ใฝ่Dmฝัน..A#อให้ความปรารถนาเป็นจริงเพราะเธอคือเจ้าหญิงคนเดียวในควาFมฝัน.. ที่ตาDmมหา..แต่มันคงช้A#าเกินไปสาCยเกินไปจะเอ่ยออกมา

A# | Am Dm |A# | C |

*** |

ฉัDนจะเก็Gบข้อความในใD/F#ให้เป็นความลัEmบต่อไปเสมDmขอแค่Gได้อยู่Amภายในชีวิตเธอเป็นDได้เท่านั้นเพราะกลัวว่าวัGนหนึ่งเธอหายไD/F#ฉันยอมช้ำใจข้EmางในแทนเธอความจริงมันอาAmจจะไปทำร้ายเธอได้เป็Dนแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ

Am | D |

G D/F# | Em D |
C Bm |

ได้เป็Amนแค่เพื่อนเธDอ.. ก็สุขใจ(G)..คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ TaitosmitH (ไททศมิตร)

เนื้อเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ TaitosmitH (ไททศมิตร)แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ ไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในนั้น ฉันนั้นแอบซ่อนน้ำตา แสร้งทำเป็นยินดี ทั้งที่หัวใจข้างในมันชา แกล้งยิ้มออกมา บอกเธอว่าไม่เป็นอะไร แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ แอบมองเธอยิ้มให้ชายคนนั้น ช้ำก็ต้องเก็บไว้ สิ่งเดียวที่สำคัญ คือฉันไม่เคยได้บอกเธอไป ว่าภายในใจฉันคิดอะไรเกินเลย ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ ขออวยพรให้เธอนั้นโชคดี มายินดีกับความรักของเธอ ในวันนี้ ที่ใฝ่ฝัน ขอให้ความปรารถนาเป็นจริง เพราะเธอคือเจ้าหญิงคนเดียว ในความฝัน ที่ตามหา แต่มันคงช้าเกินไป สายเกินไปจะเอ่ยออกมา ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ